72361. lajstromszámú szabadalom • Gép tésztadarabok gyúrására

« kulissza van alkalmazva (1. és 5. ábra), amelybe a (27) forgattyú (25) kölönce kapaszkodik. A forgattyú a (28) ten­gelyre van ékelve, amelyen a (29) hajtő­tárcsa (G. ábra) van lazán ágyazva. A (29) hajtótárcsával a (30) lánckerék van szilárdan összekötve. A (29) hajtótárcsa .agya egy tengelykapcsolás egyik fele gya­nánt van kiképezve;, melynek másik (31) fele a (32) villában van ' forgathatóan ágyazva és a (28) tengely által meneszte­tik. A (30) lánckeréktől a (33) lánc vezet, .a (34; lánckerékhez, mely a (35) szíjtár­csával van szilárdan összekötve és a (2) henger (36) tengelyén lazán ül. A (35) szijtárcsa hasonlóképen egy tengelykap­csolás egyik fele gyanánt van kiképezve. _A megfelelő másik (37) kapcsolórész ugyancsak forgathatóan van a (32) villá­ban ágyazva és a (36) tengely által me­nesztetik. A (35) szíjtárcsán a (38) vég­nélküli szíj fut, mely a (39) vezetőcsigá­kon van vezetve és a (40) szíjtárcsán ha­lad át, mely a (20) henger (41) tengelyére van ékelve. A (25) kulisszára a (42) emelő van csuklósan megerősítve, mely csuklósan kapcsolódik fölső részével a (43) iktató­lemezhez, amely lazán lenghet a (2) hen­ger (36) tengelyén. A (43) iktatólemezen a (44) iktatókilincs van elrendezve, mely a (36) tengelyre ékelt (45) kilincske­•rékbe kapaszkodik. A (24) kétkarú eimelő másik végén a forgatható (46) vflla van oldalt elren­dezve, melybe a kivehető (47) pecek ré­véi} a (48) rúd egyik vége van oldhatóan ágyazva, amelynek másik vége csuklósan kapcsolódik a (49) iktatólemezhez, mely a (43) lemezhez hasonlóan a (20) henger (41) tengelyére ékéit (51) kilirioskerékbe kapaszkodó (50) kilinccsel van fölsze­relve. Ha a (38) szíj le van véve és a (31) kapcsolás zárva van, úgy a (29) hajtó­kerék a (27) forgattyút forgatja és a (24) -emelőt föl és le lengeti. Ha az 1. ábra szerint a (24) emelő jobb karja emelke­dik, úgy a (44) kilincs a (45) kilincskere­ket egy foggal tovább iktatja, miáltal a (4) szalag az 1. ábra nyilának irányában egy darabbal előre mozog. Az (50) ki­lincs üresen mozog vissza, vagyis ezen idő alatt nem működik az (51) kilincs­kerékre, miért is ezalatt a (21) szalag áll. Ha most a (24) emelő jobb karja lefelé mozog, úgy a bal karja emelkedik és a' (44) kilincs mozog üresen vissza, tehát a (4) szalag marad állva, mig ellenben az (50) kilincs az (51) kilincskerck révén a (21) szalagot mozgatja tovább egy darab­bal. Ilyként a (4) és (21) szalagok, me­lyeknek fölső részei időszakosan lekefél­tetnek és behintetnek, egyenként és vál­takozva mozgattatnak úgy, hogy a közöt­tük lévő tésztadarabot golyóvá alakítják és ezzel a szalagoknak mindig friss he­lyei jutnak érintkezéíbe. Golyó alatt itt természetesen közelítőleg golyóalakú tes-' teket is értünk. Ha a gépet hengeralakú tésztád arabok alakítására is akarjuk használni, úgy a (38) szíjat fölfektetjük, a (31) kapcsolást oldjuik és a (37) kap­csolást zárjuk. Ekkor a (30) lánckerék a (34) lánckereket hajtja és ezzel _a (36) tengely, illetve a (2) henger és a (38) szíj révén a (20) henger jön forgásba, úgy hogy a (4) és (21) szalagok folytonosan forognak és a tésztát a szalagok átlóirá­nyában gyúrják. A szalagoknak nem keU egymást okvetlenül derékszög alatt ke~ resztezniök, hanem hegyes szög alatt is állíthatók. ÍSXABADILM IOÉHY. Gép tésztadarabok gyúrására két' egymás fölött fekvő végnélküli szálaggal, me­lyek a. közéjük bevezetett tésztadara­bokat Viszonylagos, mozgásokkal dol­•gozzák meg, jellemezve azáltal, hogy a szalagok egymást keresztező irány­ban vannak elrendezve és kilincsimü-. vei vannak olyként kapcsolva, hogy a kéí végnélküli szalag gyúró mozgá­sát egyenként és vállakozva végzi. 11 ra jzl ap ' mellék lettel.) PM.LA8 RÉSZVÉNY TAR6MÁO NYOMDÁJA BUOtfttTM

Next

/
Thumbnails
Contents