72360. lajstromszámú szabadalom • Könyvek nyomtatására alkalmas körforgógép

Megjelent 1918. évi julius hó 19-én. , ^ MAGY. KIR szabadalmi jjjj l hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72360. szám. IX/e. OSZTÁLY­Könyvek nyomtatására alkalmas körforgógép. VOGTLANDISCHE MASCHINENFABR1K (VORM. J. C. & H. DIETRICH) AKTIENGESELLSCHAFT PLAÜENBEN. A 69975. qz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1917 mireins hó 12-ike. A 69975. számú szabadalomban védett, könyvek nyomtatására alkalmas kör­forgógépen a könyvek csak egyetlen, a mindenkori nyoaníatóhenger kerületéneik megfelelő formátumban állíthatóik elő. A találmány tárgya ezen gép további ki­képzése, mellyel tetszőleges formátumú könyveket különböző oldalszámmal ál­líthatunk elő. Ezáltal a gép igen sokolda­lúan használható ki, minthogy most már vele nem csak nagyobb könyveket, ha­nem mindennemű kisebb könyvet, pl. prospektusokat, katalógusokat stb., sőt naptártcmbcket is nyomtathatunk a he­lyes sorrendben rendezett lapokkal. A gépnek teljes naptártömbök előállítására való használhatósága a naptáriparban nagy haladást jelent. Az eddigi nyomdai gépek legtöbbjén ugyanis nem lehet nap­tártömböket gazdaságos módon úgy nyomtatni, hogy azok a gépet helyes sor­rendiben fekvő lapokkal hagyják el és még ha meg is van ennek lehetősége, mechanikai és gazdaságossági szempont­ból rendszerint nagy nehézségek merül­nek föl, úgy'hogy a naptártömböket csaknem kizárólag költséges és időrabló módon olyképen állítják elő, hogy az egyes oldalakat ívekre nyomtatják, az íveket. hajtogatják, szétvágják és ezután kézzel állítják össze a helyes sorrendben; A találmány tárgyát képező javított gép ezzel szemben többek között naptártötm­bőknek kizárólag gépi úton való előállí­tását is lehetővé teszi. A találmány tár­gyának gazdasági előnye tehát nemcsak abban rejlik, hogy a könyvek stb. gazda­ságosan állíthatók elő, hanem — mint már említettük — főkép a találmány tár­gyának sokoldalú használhatóságában. Ha a géphez magábanvéve ismert ra­gasztó- vagy füzőszerkezetet csatolunk, lehetővé tehetjük azt is, hogy a könyvek stb. a gépet fűzve hagyják el. A mellékeli rajzon a gép új elrendezé­sének egy foganatosítás! alakja van föl­tüntetve és pedig az 1. ábrán a gép oldalnézete, a 2. ábrán ugyanannak elölnézete, a 3. ábrán a gép oldalnézetének egy része nagyobb léptékben és a 4. ábrán a hozzátartozó előlnézet lát­ható. A nyomással ellátandó (1) papirsávot a (2) vágószerkezet vágóhengerpárja még a nyomtatás előtt tetszőleges hosz-

Next

/
Thumbnails
Contents