72359. lajstromszámú szabadalom • Desintegrátorszerű készülék gázok tisztítására hűtésére és egyéb kezelésére

Megjelent 1918, évi julius hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI 72359. száp. H/e. OSZTÁLY. Desintegrátorszerű készülék gázok tisztítására, hűtésére ós egyéb kezelésére. THEISEN HANS EDUÁRD MÉRNÖK MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1917 junins hó 16-ika. Elsőbbsége 1916 május hó 18-ika. Ismeretes gázok tisztítására desinte­grátorokat használni, úgy hogy a gázt a desintegrátoron át szívatjuk vagy szorít­juk és egyidejűleg vizet föcskendezünk be. Ezen céiból a desíntegrátor ventilá­torral van egyesítve, illetve közvetetlenül összeépítve. A desintegrátorok egyirányú vagy ellenáram elvén dolgozhatnak és egyoldalúra vagy kétoldalúra szerkeszt­hetők. Eddig a gáztisztításra használt desintegrátorokat úgy szerkesztették, hogy az átömlökeresztmetszetet határoló, a részben helytálló, részben pedig forgó vagy ellentett irányban mozgatott desin­tegrátorrészeket hordó fölületek egymás­sal párhuzamosan voltak elrendezve. Ennek következtében a desintegrátor­hengerek különböző nagyságú átmérője és állandó nagyságú szélessége, illetve magassága mellett a gázátömlőkereszt­metszetek különbözők, almivei az át­áramló gáz sebessége változik. A tisztítás ennélfogva kedvezőtlenül megy végbe, mert a gáz és mosófolyadék egyenlőtle­nül oszlik el egyenlőtlen tér-eloszlás mel­lett és mert örvényeik és a mosófolyamat szempontjából kellőleg ki nem használt sarkok keletkeznek. Ezen 'hátrányokat a találmány tárgya szerint azzal csökkentjük, hogy az át­áramló gáz- a desintegrátorkosaraknak belülről kifelé való szűkítése folytán kö­zel állandó keresztmetszetre talál. Ezen szűkítés ezenkívül azon előnnyel jár, hogy a készülék a desintegrátorhen­gerek szélességének, illetve magasságának csökkenése folytán kisebb költséggel ál­lítható elő ós hogy hajtóerőben megtaka­rítást érünk el. A keskenyítés következtében még azzal is takarítunk meg erőt, hogy az egyen­irányú árammal dolgozó desintegrátorok­nál a mosóvíz, illetve a mosófolyadék megfelelő fölfogószerkezetek révén ked­vezően vezettetik el, úgy hogy nem jut a ventilátorba. A választott keskenyítés foka szérint gondoskodhatunk arról, hogy az át-, il­letve kiömlősebesség minden övben le­hetőleg egyenlő maradjon, illetve bizo­nyos meghatározott, a keskenyítés foká­tól függő értékeket tartson meg. A (iesintegrátorkosaraknak ezen keske­nyítését magára a tokra is átvihetjük, amint ezt pl. a mellékelt rajz 4. ábrája mutatja. Ha a tokot a desintegrátorkosa­raknak megfelelően szintén szűkítjük '(4. ábra), úgy célszerű a tartógyűrűknek

Next

/
Thumbnails
Contents