72358. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mozdony-kazánok vagy effélék kimosására

Megjelent 1918, évi julius hó 19-én. MAGY. SZABADALMI m HIVATAL 72358. wwAi*., V/c/2. OSZTÁLY Berendezés mozdonykazánok, vagy effélék kimosására. TEUDLOFF & DITTRICH, ARMATUBEN- UND MASCHINENFABRJK G M. B. H. CÉG BÉCSBEN. a bejeinCée atgja 1917 Jebruir hó 19; ike. EMbbaége 1915 január hó Sfö-ifce.­A mozdonykazánok kimosására való melegvíz készítésére szolgáló, eddig is­mert berendezések valamennyien súlyos hibában szenvednek. így már eleve is vi­lágos, hogy pl. külön melegvízikazán használata semmiféle szempontból sem gazdaságos, mert ezt a külön melegvíz­kazánt folytonosan üzemben kell tartani, mimellett azonban nem használható az mindig teljesen ki, eltekintve' attól, hogy a kimosandó kazán vizében és gőzében foglalt melegmennyiség ekkor a kimo­sást megelőző kiürítéskor teljesen veszen­dőbe megy. Ajánlották már a mosó melegvíz készí­tésére a kimosandó kazán gőzében fog­lalt melegmennyiségnek oly módon való kihasználását is, hogy a gőzt a mozdony injeiktorával a tender víztartályába jut­tatták, hogy vele az ott lévő vizet fölme­legítsék és az így fölmelegített vizet hasz­nálják föl a kimosáshoz. Az ilyen beren­dezés elméletileg gazdaságosabb ugyan, mint a fönt említett, de azzal a nagy hát­ránnyal jár, hogy az injektoron a ren­dessel ellenkező irányban keresztül­áramló gőz az i nj ektor.c úv ókákat rövid időn belül tönkreteszi, amihez még az is járul, hogy a tender vize, sohasem mele­gíthető ekkor fői a célszerűnek fölismert kb. 60 hőfokra. Éppígy a többi, eddig tett javaslatot is, mint pl. magának a ka­zánvízneík használatát a kimosáshoz, kis értékűnek kell misősítenünk, mert ezt a kazánvizet, mielő t a kimosáshoz lehetne használni, meg kell szűrni, mikor is az nagy mértékben le is hül. A jelen találmánynak megfelelő beren­dezés már most a mosó melegvíz készí­tését a kimosandó kazánban foglalt me­legmennyiségnek lehető leggazdaságosabb kihasználásával célozza, amit azáltal éirünk el, .hogy a kazángözt kondenzáló berendezésbe vezetjük és a kondenzátu­mot a kondenzál?, st végző fölmelegedett hűtővízzel együtt, nyomás alatt, a mosó, illetve a kazánlápvízvezetékbe juttatjuk. E munkamód gazdaságossága oly nagy, hogy az a melegveszteség, mely a kazán­ban lévő melegvíz haszontalan kiereszlé­séből származik, tekintetbe sem jön. A mellékelt rajzon egy ilyen berende­zés van vázlatosan föltüntetvé. A fűtőházban (kazánházban) (1) cső­vezeték van elrendezve, mely egész sor (2) csatlakozócsővel és ezekbe iktatott/

Next

/
Thumbnails
Contents