72357. lajstromszámú szabadalom • Olvasztókemence olaj- vagy gáztüzelésre

Megjelent 1918, év i j ulius hó 19-én . MAGY. gjjv KIR. szabadalmi g g hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72357. szám. Xll/d. OSZTÁLY. Olvasztókemence olaj vagy gáztüzelésre. SCHMIDT KÁROLY^ GYÁROS HEILBRONNBAN. A bejelentés napja 1917 május hó 13-ika. A jelen találmány tárgya olaj- vagy gáztüzelésű olvasztókemence, mellyel a fütőgázoknak az eddiginél jobb kihasz­nálását lehet elérni. Mig eddig a fűtő­gázok a természetes huzat hatása alatt, nem teljesen kihasználva távoztak, a je­len találmány értelmében e gázok az olvasztótérben torlasztatnak, miáltal e térben nyomásemelkedés jön létre. A kitűzött cél elérésére a padló és mennye­zet közötti távolság a huzat felé csökke­nően van kiképezve, úgy hogy a gázok örvénylő mozgásuk közben a tágasabb térben hosszabb ideig tartózkodnak, mi­előtt eltávoznak — ezáltal a gázok nyo­mása megnövekedik. Ezt a hatást célsze­rűen oly módon érjük el, hogy a mennye* zetet a huzat felé eséssel, a padlót emel­kedéssel képezzük ki, úgy hogy az ol­vasztókemence legmagasabb és legala­csonyabb helye a külső kemencefalbari fekszik. A találmány tárgya a mellékelt rajzon egy példaképem foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a kemence függélyes hosszmet­szete, a 2. ábra vízszintes keresztmetszete. A (b) töltőakna, mely a gázokat elve­zető huzatként is szolgál, a kemence (a) olvasztóterének mintegy középrészébe torkolik. Az olvasztóláng a (c) lángcsa­tornákon át jut az (a) olvasztótérbe és azáltal, hogy beleütközik az olvasztótér hengeresen kiképezett belső falába, a fűtőgázok körben örvénylő mozgásira késztettetnek. A találmány értelmében az (a) ol­vasztó'tér padlója és mennyezete közötti távolság a (b) huzat felé csökkenően van kiképezve. Ez például azáltal érhető el, hogy a mennyezetet (b) felé eséssel vagy a padlót emelkedéssel alakítjuk, esetleg mindkét kiképzési módot, mint az 1. ábra mutatja, egyidejűleg alkalmazzuk. A föltüntetett kiképzésnél az olvasztó­tér legmagasabb és legmélyebb helyei a kemence (d) külső falánál fekszenek. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Olvasztókemence olaj- vagy gáztüze­lésre, melynél a fűtőgázokat elvezető, huzat az olvasztótér közepébe torko­lik, jellemezve azáltal, hogy az ol­vasztotér padlója és mennyezete kö­zötti távolság a huzatnál kisebb, mint: az olvasztótér külső falánál.

Next

/
Thumbnails
Contents