72356. lajstromszámú szabadalom • Bütykös vezérmű

Megjelent I9l8. évi juliua hó 19-én. MAGY. rfgs KIR. SZABADALMI |§f f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72356. szám. V/e/l. OSZTÁLY Bütykös vezérmű. SIEMENS-SCHUCKERT-WERKE G. M. B. H. CÉG ' BERLIN-SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1917 május hó 2-ika. Elsőbbsége 1915 december hó 21-ike. A jelen találmány tárgya olyan bütykös vezérmű, illetve vezérlőbütyök és eljárás ilyenek előállítására, melyekkel .nyu­.gakni periódusokkal bíró egyenlőtlen ide-odamenő mozgást kell előidézni. Olyan géprészek ide-odamenő moz­gása, melyek útjuknak mindkét végén bizonyos ideig nyugalomban kell hogy maradjanak, eddig bütykös vezérmüvek­kel nem volt előidézhető. A jelen találmány szerint ilyen moz­gást úgy idézünk elő, hogy az út egyik végén a lioltponthelyzetet, legalább is a fél tengely keresztmetszet kimarásával megrögzítjük. A nyugalmi periódus hosz­iszát emellett egyenes vonalú (síkalakú) büíyökfölületekkel szabjuk meg, melyek éliképzés céljából, a tengely középvonalá­ban találkoznak. Az út másik végén a nyugalmi perió­dust, ismert módon, úgy állapíthatjuk meg, hogy. a bütyökgörbe egy részét kör­ívnek képezzük ki. Ilyen bütyköket a találmány szerint úgy állítunk elő, hogv egy marót, mely pl. a bütyök által vezérlendő görgőnek felel meg, kényszermozgásulag olyan pályán vezetünk, melyet a vezérlőgörgőnek a bütyök tolóhatása alatt stb. megtennie kell, mikor is azután ennek a marónak kényszermozgású vezetésekor a nyu­galmi periódusok az út végein pontosan betartatnak. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy foganatosítási példáját ábrázolja és pedig: az 1. ábra vázlatosan mutatja egj, a talál­mánynak megfelelő bütyök homloknéze­íét, mig a 2. ábra a bütyök oldalnézete a beka­paszkodó maróval. Az 1. ábrán föltünte'tett foganatosítási példánál a (2) tengely egy darabból van készítve az (1) bütyökkel. A bütyök alakja négy, egymástól különböző moz­gási, illetve nyugalmi állapotnak megfe­lelően van megállapítva. A bütyök (a) élét, mely a (2) tengely középvonalába esik, két egymáshoz csatlakozó, egyenes vonalú (síkalakú) bütyökfölületrész al­kotja, melyek a bütyökfölület (y) részére terjednek. Ezen (y) részekhez mindkét oldalon (á) emelkedő, görbe bütyökfölü­ltvek csatlakoznak, melyek pl. négyzetes ] arabola alakjában vannak kiképezve. Az ezen két (S) részt egymással összekötő

Next

/
Thumbnails
Contents