72350. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ammóniumnitrátnak szemcsés alakban való hozatalára

Megjelent 1918, évi ju lius hó 19-én . MAGY KIR. SZABADALMI jBjff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72350. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás ammoniumnitrátnak szemcsés alakba való hozatalára. NORSK HYDRO-ELEKTRISK KVAELSTOFAKTIESELSKAB CÉG KRISZTIAN1Á B AN. A bejelentés napja 1917 március hó 27-ike. Elsőbbsége 1916 március hó 8-ika. Az ammonijimnitrát, mely nagy nitro­géntartalmánál fogva különösen jó trá­gyát szolgáltathatna, melyet még nagy távolságokra is jutányosán lehetne szál­lítani, azzal a nagy hátránnyal bír, hogy az elraktározásánál igen könnyen kőke­mény masszává áll össze, melyet csak nehezen lehet a csomagolásból eltávolí­tani és melyei még külön készülékekben annyira föl kell aprítani, hogy kézzel •vagy géppel elszórható legyen. Mivel az ily aprító gépek a íöldmi veséknek csak igen ritkán állnak rendelkezésre, az am­rooniumnitrui bevezetésének lehetősége a mezőgazdaságba attól függ, hogy lehet-e módot találni arra, hogy az ammonium­lűtrátot el lehessen raktározni és szétkül­deni anélkül, hogy azt külön föl kellene aprítani. Ezen föladat gyakorlati megol­dásának nagy fontossága következtében •már igen sok kísérlet történt oly célból, liogy a szilárd ammoniumnitrát egyes szemcséit különböző, finoman fölaprított •anyagoknak adagolása révén vékony be­vonattal lássák el, mely az egyes szem­cséknek közvetlen érintkezését és igy azoknak összesülését is megakadályozza. Ezen kísérletek azonban nem jártak ki­elégítő eredménnyel. Ép igy nem sike­rültek azok a kísérletek sem, melyek az ammoniumnitrát hygroszkópikus voltát erős szárítással törekedtek csökkenteni. A jelen találmányt képező eljárás sze­rint már most az ammoniumnitrátnak 'hygroszkópikus voltát és az összesülésre való hajlandóságát teljesen meg lehet szüntetni. A jelen eljárás a fönnebb em­lített azon kisérletektől, melyekkel az egyes kristályok érintkezését porított •anyagoknak adagolásával törekedtek •megakadályozni, elvileg abban különbö­zik, hogy a jelen eljárás agglomeráláson •alapszik, vagyis hogy az nagyobb számú kristályokat szemcsékké vagy csomókká egyesít. Az adagolt anyagok — legalább részben — a kristályok kötőanyagául szolgálnak. A találmányt képező eljárás azon megismerésen alapiszik, hogy ha föl­aprított nedves vagy száraz ammonium­nitrátot vízben szuszpendált, különböző anyagokkal keverjük és aztán egyidejű mozgatás közben szárítjuk, a massza szemcséssé lesz, mivel az eredetilag apró kristályok a szuszpenzátumban lévő anya­gok által nagy szemcsékiké köttetnek össze. Keverési anyagok gyanánt kolloi-

Next

/
Thumbnails
Contents