72348. lajstromszámú szabadalom • Szerelőállvány mótorok és effélék számára

Megjelent í»18. evi jnlius lió l»-éu. MAGY. szabadalmi KIR hivatal SZABADALMILEIRAS 72848. szám. Vll/f OSZTÁLY Szerelőállvány mótorok és effélék számára. MASCHINEN- UND WAGGONBAU-FABRIKS ACTIENGESELLSCHAFT IN SIMMER1NG VORM. H. D. SCHMID CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 9-ike. Elsőbbsége 1916 április hó 2-ika. Jelen találmány tárgya szerelő-állvány robbanó mótorok és effélék számára, amelyen a mótorok könnyű és gyors sze­relés céljából a motor hosszirányában haladó tengeJy körül elforgathatóan fo­gatnak be. A találmány abban áll, hogy a ínótor súlyponttengelye a befogó asztal íorgásíengelyekép van kiképezve, úgy­hogy a befogott mótor körben való for­gása alatt minden helyzetben ki van egyensúlyozva. Azáltal, hogy a mótor sülyponttengelvét a befogó asztal forgás­tengelyének vesszük, a befogó asztal for­gatásához való külön berendezések elke­rülhetők és a rögzítés már a forgó csa­pok csapágyaiban való gyenge szorítás által a mótor minden helyzetében elér­hető, úgy 'hogy a szerelő-állványon való munka igen könnyen végezhető maga a szerelő által. A mellékelt rajzban a szerelő-állvány egy foganatosítási példája van föltün­fetve. A* rajzban föltüntetett szerelő-állvány a szállítható (A) alsó részből áll, melynek két cldalfölülete a fölső (B) állványrészt (f) csapágyakban elforgathatóan tartják, úgy hogy a fölső állvány az alsóban, mint egy forgattyú elforgatható, mi mel­leit a találmány élteimében a forgattyú hossza olyan, hogy a forgaityúcsap ten­gelye a mótor súlyponttengelyével össze­esik. A fölső állvány két (B) gerendából' áiL melyek csapok segítségével az alsó -.dívány célszerűen két részből álló (f) csapágyaiban vannak ágyazva és (C) hossztartókkal vannak fölszerelve, me­lyek a (B) gerendákon célszerűen elállít­hatok és rögzíthetők. A (B) gerendák különböző hajlású helyzeteiben való rög­zítés az (f) csapágyak megszorítása által eszközölhető. A lengő csapoknak a csap­ápy csészékben való megszorítására a (g) csapágycsavarok (h) fogantyúkkal van­nak ellátva, amelyekkel könnyen meg­foghatók és igy könnyen meglazíthatok és meghúzhatok. Á csapoknak a csap­ágyakban való megszorítása' útján történő rögzítésnek az az előnye hogy a fölső állvány minden szögállásban rögzíthető, míg rögzítő peckek alkalmazása esetén a rögzíthető helyzetek a rögzítő nyílások egymástól való távolsága által vannak meghatározva. A találmány tárgyát képező állvány folytan a munkacsopor.nak lehetségeá

Next

/
Thumbnails
Contents