72346. lajstromszámú szabadalom • Segédeszköz transzmisszió tengelyek beállításához

JrfegJéTcart rtn8. évi Jtflitfe h6 19-én. __ MPt&l. rfgh. SHi szabadalmi b§ h ^vatal SZABADALMI LEÍRÁS 72346. száni. Villa. OSZTÁLY­Segédeszköz transzmiOTZiótragelyek beállításához. LINDLOHR HENRIK LAKATOSMEvSTER KERNENBEN. A bejelentés napja 1917 májas hó 30-ika. Jelen találmány célja az, hogy segítsé­gével transzmisszió-tengelyeket pontosan és gyorsan lelhessen szaréi ni és beállí­tani. Ez a művelet a mai módszer szerint különösen gyakorlatlan szerelő számára nagyon nehéz munka, amennyiben létrán vagy állványon állva kell az egyes ten­gelyek távolságait mérővesszővel, zsineg­gel vagy léccel lemérni és emellett min­dig szükség van segítő munkásra vagy segédeszközre is. Ha a tengelyek más­más helyiségben vannak, akkor a munka különösen nehéz; minden méretet a fal­hoz kell viszonyítani, ami sofiasem ad pontos eredményt vagy pedig egy, eset­leg több helyen is át kell a falat törni, hogy a nyíláson keresztül mindkét ten­gely elérhető legyen a zsineggel vagy léc­cel. Ez az eljárás, eltekintve a fal rongá­lásától, mindig időtrabló és fáradságos munka, mely a találmány szerinti segéd­eszköz használatával tetemesen meg­könnyíthető. A segédeszköz, miként az 1. ábra mutatja*, egy ismert (a) testből áll, amely megfelelően megmunkált föl­fekvő fölületekkel van ellátva. Ezen az (a) testen két, egymásra merőleges víz­szintmérő és egy inga szerkezetű (b) haj­lásszögmérő foglal helyet, amely hajlás­szögmérőn a mutató állása egy állítható jelző segélyével megjegyezhető. Ugyan­csak az (a) fölső lapjára van egy önmar gában ismert (e) mágnestűt tartalmazó (c) iránytű is szerelve, ^melynél a mu­tató állása' szintén egy állítható (d) jelzq segélyével jegyezhető meg. A munka me­nete a találmány szerinti segédeszköz használatával a következő: a szóbanlévő segédeszköz a szilárdan csapágyazott transzmisszió vagy géptengelyre helye­zendő és a (d) jelző a mágnestű irányába állítandó; azután a segédeszköz az új, szerelendő tengelyre állíttatik, amely addig igazítandó, amíg a szintezők és a hajlásmérő középre állásával egyidejűleg az iránytű i;s behelyezkedik a (d) jelző által meghatározott irányba, ekkor a ten­gely föltétlenül pontosan* áll. Ezúton le­hetséges, hogy a leggyakorlátlanaibb munkás is könnyen és gyorsan egyedül végezze el a legkomplikáltabb ilynemű munkát is. SzABADALiMI IGÉNY. Segédeszköz transzmisszió-tengelyek be­állításához azáltal jellemezve, hogy egy megfelelő fölfekvő fölületekkel

Next

/
Thumbnails
Contents