72344. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémszögezett papucs előállítására

Megjelent I9l8. évi j uliu a hó 19-én. MAGY: szabadalmi Km. hivatal SZABADALMI LEIRAS 72844. szám. 4 l/b. OSZTÁLY. Eljárás fémszögezett papucs előállítására. KONKOLY S. UTÓDAI PISZEKER ÉS GRŰNWALD CÉG PANCSdVÁN. A 62260. ss. törassaabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1914 április hó 9-ike. A törzsszabadalomban védve van gép­pel szögezett' papucs, melynél azonban faszögezés van alkalmazva. Kitűnt azon­ban a gyakorlatban, hogy ha faszöget akarunk alkalmazni, akkor már talpbőr gyanánt nem használhatunk silányabb minőségű bőrt, mert a faszögezés a leg­első alkalommal, mikor a talp megázik, széjjel megy. Ezenkívül még a faszöge­zésnél munkatöbblet is van a fémszöge­zéssel szemben, mert a faszögezés után a talpat újra ki kell egyengetni, mivel az a sziögezés közben a gépben kissé föl­domborodoti. Végül a jelen fémszögezés alkalmazásának még az a technikai elő­nye is megvan, hogy a fémszögek végei a szögezés közben alkialmazott fémsámfa hatása alatt behajlanak s ezáltal az arány­lag vékonyabb anyagból alkalmazott be­tétet is épp oly jól megfogják, mint ez a faszögezésnél alkalmazott vastagabb és igy drágább anyagnál történik. Jelen fémszögezett papucsok tehát az olcsóbb előállítási ár mellett olcsóbb anyagok föl­használását is lehetővé teszik. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyát képező fémszögezett papucs hossz­metszetben van föltüntetve, mimellett az alkatrészek megjelölése a törzsszabada­lomban lévő megjelölésekkel analóg. A gépben való szögezés előtt a (8) sa­rokszegéllyel összevarrott (5) talpbélés (Brandsohl) jelen esetben egy olcsó, vé­kony viaszos vászon, vissza lesz hajtva (az ábrán pontozva van föltüntetve), s a szögezés befejezése után egyszerűen a (6) talpbetétre ráhajtatik és b^ragasztafik. Minthogy a fémszögek (u. n. textszögek) hegyei a szögezéskor alkalmazott fém­sámfa miatt legörbülnek és a talpbetét síkjába besülyednek, ennélfogva a vé­kony (i) viaszos vászonréteg teljesen megíeleí annak a célnak, hogy a szöge­zést fitakarja, sőt egészen olcsó kivitel­nél, hol ez a szempont elhanyagolható, az (5) réteg sem szükséges. Minthogy to­vább A a (9) szögek a szögezés alatt a tal­pat nem deformálják, ennélfogva az utó­lagos simítás teljesen elmarad, miáltal, az előállítás sokkal olcsóbb lesz. SZABADALMI IGÉNYKK. 1. Eljárási a 62260. sz. törzsszabadalomblan védett papucs készítésére azáltal j€?l-Íeitírave hogy a pf pucsfölsőRésznels a

Next

/
Thumbnails
Contents