72342. lajstromszámú szabadalom • Védőkészülék elektromos berendezésekhez

megjelent 1U18. évi július nó ltt-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI FPFL S HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72842. szám, Vll/g. OSZTÁLY­Védőkészülék elektromos berendezésekhez. GILES GYÖRGY MÉRNÖK FRIBOURGBAN (SVÁJC). A bejelentés napja 1917 május hó 27-ike. Elsőbbsége 1916 május hó 27-ike. A találmány tárgya védökészülék elek­tromos berendezésekhez. Villamos vezetékeknek kondenzátor­telepek segélyével való megvédésénél a szokásos kapcsolási vázlat általánosság­ban olyan, amint azt a mellékelt rajz 1. ábrája mutatja: két (Ll) és (L2) ön­indukciós tekercset alkalmaznak, ame­lyek közötti középpont a (C) kondenzá­tortelepihez van kapcsolva: a vezeték be­érkező része (l)-né:l van, míg az (1-) cséve vége a védendő (T) készülékkel van ös.szekölve. Ebből közvetlenül látható, hogy a szo­kásos elrendezésnek meglehetősen nagy a térszükséglete, amennyiben a két ön­indukciós tekercshez legalább három szi­getelőre, az (S) kapcsoló számára pedig legalább két szigetelőre von szükség. Másrészt az önindukciós tekercseket igen sok esetben vas-spirálisokból alkot­ják oly célból, hogy a vezetéken át ér­kező kisülések gyorsabban szűnjenek meg. Ha a spirálist egyetlen vasihuzal al­kotja, úgy a rendes áram ellenében föl­lépő ellenállás igen nagy, mert, amint a/í Steinmetz kimutatta, az áram 50 periodi s esetén a fölüleiről a vezető belseje felé 0.7 mm.-nél mélyebbre nem hatol. Ennél­fogva a vezeték harántmetszalének leg­nagyobb része nincsen hasznosítva. Az elmondottakból következik, hogy a ha­rántmetszet kihasználása csak akkor le­het tökéletes, ha oly harántmetszetű ve­zetékeket alkalmazunk, melynek 1.4 mm. átmérője, illetve oldalhossza van aszerint, hogy kői- vagy négyzet-harántmetszetről vap-e szó. E körülmények bizonyos számú egymással párhuzamos vezstékek alkalmazásához vezettek, mely vezetékek haránlmetszetének pl. 1.5 mm. vagy 2 mm. átmérője van. Ily módon a fölhasz­nálandó fémanyag súlyát rendkívüli mér­tékben csökkenthetjük és egyidejűleg a készülékek tér szükségletét nagy arányok­ban redukálhatjuk. Ugyancsak az önindukciós tekercsekre vonatkozólag megjegyzendő, hogy rövid­zárlat esetén a spirális menetei között vonzási jelenségek lépnek föl, amelyek­nek az egész spirálist összenyomó vagyis oly tendenciájuk van, hogy a cséve kü­lönböző menetei egymással érintkezésbe jussanak. Harmadik megfontolás az, hogy ha valamely kondenzátor-telepet egy háló* zatba be ke'll iktatni, akkor nagy feszült­ség esetén kívánatos, hogy a kapcsoló a

Next

/
Thumbnails
Contents