72340. lajstromszámú szabadalom • Szivattyú

Megjelent 1918. évi julius hó 19-én. MAGY. szabadalmi KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72340 szám. XXI/o. OSZTÁLY. Szivattyú. SCHOU PÁL MÉRNÖK KOPENHÁGÁBAN. A bejelentés napja 1917 április bó 12-ike. A jelen találmány íárgya olyan dugaty­tyús szivattyú, melynél a dugattyú moz­gását a dugattyún elrendezett görgők hoz­zák létre, melyek egy, illetve több egy forgó excenteren elrendezett gördülőpá­lyával működnek együtt. E gördülőpályák alakja eltérhet a köralaktól és pedig úgy, hogy a dugattyú, illetve a dugattyúk egyik, illetve mindkét holtpontjukban bi­zonyos időn át nyugalomban vannak. A találmány főleg két vagy többhen­gerű szivattyúknál használható, amennyi­ben pl. két hengert egymással szemközt helyezünk el és pedig úgy, hogy a közös excentert (gördülőpályát) a hengereknek egymással szemköztfekvő végei közt he­lyezzük el. Vagy több hengert csigaalak­ban lehet elrendezni egy közős excenter körül. Ezen a találmány tárgyát különö­sen jellemző rövid, azaz kis helyre szorí­tott szerkezet folytán az ilyen, többhen­geres szivattyú egészben aránylag csak kis helyet foglal el. -- A találmány továbbá egy jelen fajtájú szivattyú célszerű alakítását foglalja ma­gában, főleg ha azt légszivattyúnak, ne­vezetesen valamely tömítő- vagy kenő­anyag önműködő cirkulációjával kapcso­latban használjuk. Ez a cirkuláció, a jet­len találmány szerint, egy külön szivaty­tyú segélyével jöt létre, úgy hogy a tö­mítő- vagy kenőanyag táplálási nyomása úgy a légszivattyúban uralkodó nyomás állapotától, mint esetleg a külső nyomás­tól, valamint a magasságkülönbségektől is függetlenné tehető. A mellékelt rajzon példaképen a fönt­említett fajtájú kéthengeres légszivattyú­nak egy foganatosítási alakja vázlatosan van bemutatva és pedig: az 1. és 2. ábrán két egymásra merőleges metszetben, melynél egy tömítő- vagy kenőanyagnak föntemlített cirkulációja következik be. Mindkét (3) hengerben, ezek külső vé­gétől bizonyos, aránylag lds távolságban, mely külső hengervégek a nyugalmi hely­zetben egy-egy nyomószelep gyanánt al­kotott (4) födéllel vannak elzárva, egy­egy gyürüalakú (5) horony van kiké­pezve, mely a (6) légszívócsővei áll ösz­szeköUetésiben. Bizonyos távolságban ezen gyürüalakú (5) hornyon belül egy második (7) gyürüalakú horony van el­rendezve, mely egy (8) kenő- vagy tö­mítőanyagivezetékkel van összekötve. A két (3) henger belső végében egy-egy (10) kivágás, a (11) dugattyúk belső vé-

Next

/
Thumbnails
Contents