72339. lajstromszámú szabadalom • Négyrészű galván primärelem

Megjelent 1918. évi julius hó 19-én. MAGY. ^ KIR szabadalmi PB H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 723B9. szám. VlI/i. OSZTÁLY. Négyrészfi galván primérelem. i SCHUSTER-PATENT-G. M. B. H. CÉG BERLINBEN, MINT SCHUSTER RICHÁRD ELEKTROTECHNIKUS PUPPL1NGI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1916 december hó 29-ike. Az eddig ismert négyrészü galvánele­meik azon hátránnyal járnak, hogy elek­tromótorikus erejük nem megy túl a 2.4 Volton és hogy a 2 Volt feszültségnél na­gyobb feszültséggel bíró elemek, alkal­matlan gázoknak és gőzöknek fejlődése következtében, nem mindig alkalmazha­tók. Nevezetesen az eddigelé ismert négy­részü elemek egyike sem bírt oly nagy és állandó eletítromótorikus erővel, hogy egy akkumulátort teljesen meg lehetett voliia tölteni, mivel a megtöltött akkumu­látornak 2.65 Volt feszültséggel kell bír­nia. Ha azonban az egyik elektrolytfo­lyadék gyanánt egy alkálifémnek lúgját pl. kalilúgot (K 0 H), nátronlúgot (Na 0 H), a másik elektrolytfoljadék gyanánt pedig egy alkalifém fémsavas sójának koncentrált kénsawal kevert vizes olda­tát, pl. kettős krómsavas nátront (No2 Cr2 07), kettős krómsavas kálit (K2 Cr2 07), hypermangánsavas kálit (K Mn 04), hypermangánsavas nátront (Na Mn 04) stb. és elektródák gyanánt cinket és sze­net alkalmazunk , akkor az eddigi négy­részü galvánelemek fönnebb ismertetett hátrányai elkerültetnek. (Az új elem nagy elektromótorikus erejével (körülbelül 2. 7. Volt), nagy ál­landóságával, kis előállítási és fönr^tartási költségeivel, valamint szagtalan voltával tűnik ki.) SZABADALMI ISÉKY. Négyrészü galván primérelem, jelle­mezve egy alkálifém lúgjába helyezett cink-, illetve egy alkálifém fémsavas sójának kénsavval kevert vizes olda­tába helyezett szénelektróda által. * MUM ntuvÉNYTtaauXa maoAj> MXMKare.

Next

/
Thumbnails
Contents