72338. lajstromszámú szabadalom • Diafragma galvánelemek és hasonló készülékek számára

/ Megjelent 1918. évi julius hó 19-én. 'flfAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 723B8. szám. vn/i. OSZTÁLY­Diairagma galvánelemek és hasonló készülékek számára. SCHUSTER-PATENT-G. M. B. H. CÉG BERLINBEN, MINT SCHUSTER RICHÁRD ELEKTROTECHNIKUS PÜPPLINGI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelenten napja 1916 december hó 29-ike. A jelen találmány diafragmára vonat­kozik galvánelemek és hasonló készülé­kek szániára. melynek segélyével az egy­részt a diafragmában lévő és másrészt az annak falait körülvevő elektrolytfo­lyadéknak koncentrációi meghatározott mértékben kiegyenlíthetik egymást. A találmány szerint a? diafragma oly, haránt metszettel bír, hogy a specifikusan könnyebb e 1 e k t r o 1 y t f o 1 y adék nagyobb mennyiségben és könnyebben juthat a specifikusan nehezebb elektrolyltfolya­dékba. mint ez utóbbi az előbbibe. A mollékelt rajzban a találmányt ké­pező diafragma több foganatosítási alak­jában példaképen van föltüntetve. Az 1. ábra a találmányt képező diafrag­mának egyik foganatosítási alakjával el­látott galvánelemnek függélyes met­szete. A 2. ábra a diafragma harántmetszetének három foganatosítási alakját tünteti föl. A 3. ábra a diafragma égy további foga­natosítási alakjával ellátott elemnek füg­gélyes metszete. A 4. ábra a diafragma egy utolsó fogana­tosítási alakjával ellátott galvánelemnek hosszmetszete. A galvánelemnek (a) tartálya (1. ábra) ;iz (1) elektrolytfolyadék fölvételére szol­gál, melynek fajsúlya legyen például 1, 1. Az (a) tartálynak fenekén elrendezett (b) toldatokon nyugszik a (c) diafragma; az (a) tartály és a (c) diafragma közé van behelyezve a (d) cinkhenger. A diafragma belsejében, mely a (II) rlektrolvtfolyadéknak fölvételére szolgál (mely utóbbinak fajsúlya például 1, 48! >. van elrendezve az (e) szénhenget'. Az elemet az (f) fődéi zárja le. (A diafragmát körülvevő (I) elektrolví­folyadéknak okvetlenül nagyobb menv­ayiségekben kell a (II) elektrolvtfolya­dékba kerülnie, mint emennek amabba.) Hogy ez kívülről könnyebben és sok­szorosan történhessék és hogy ezáltal az elem több elektromosságot fejleszthessen, (a diafragma harántmetszete a diafrag­mában lévő folyadéknak színe fölött más. mint ez alatt), amit azáltal érünk el, hogy a diafragma falvastagsága, (a diafragma fölső részében kisebb). A diafragma falá­nak ezen gyöngítése lehet a diafragmániak külső vagy annak belső oldalán kiképezve (2. ábra), amikor is az akár folytonos, akár megszakított, pl. fogazott is lehet.

Next

/
Thumbnails
Contents