72337. lajstromszámú szabadalom • Spirális alakjában tekercselt világítószállal bíró gázzal töltött elektromos izzólámpa

Megjelent 1918. evi julius hó 19-én. i MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 728B7. szám. VII/h. OSZTÁLY Spirálig alakjában tekercselt világítószállal bíró, gázzal töltött elektromos izzólámpa. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLIN-SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1916 december hó 28-ika. Elsőbbsége 1916 január hó 15-ike. Gázzal töltött elektromos izzólámpák­nál, melyeknek izzószála a hőkonvekció ellen való védelemre spirális alakjában van kiképezve, a spirálisnak az árambe­vezető drótokkal való összeköttetési he­lyei különösen nagy mértékben veszé­lyeztetve vannak. Többnyire itt követke­zik be a törés, ha a lámpa tönkremegy. Normális (65 Volt és ennél nagyobb) fe­szültségű lámpáknál, a szálnak ezen a helyen való eltérésekor, még egy további hátrány is föllép, melyet az a körülmény okoz, hogy a törési helyen fényív képző­dik, mely azután az aránylag vastag árambevezető drótokon át jól tápláltatik árammal és így hosszabb ideig fönnma­rad, úgy hogy az árambevezető drót gyakran nagyobb kiterjedésben megolvad ós a fényív esetjeg a másik árambevezető drótra is átugrik, tehát ez is szenved, alatta. Ennek a hátránynak elkerülésére a je­len találmány szerint az elrendezést úgy választottuk meg, hogy az izzószálspirá­lis az árambevezető drótok közelében egyenesbe megy át. Ennek az elrendezésnek mindenekelőtt ! az az eredménye, hogy az izzószálnak j ezen egyenes vonalú részei amaz erős hőkonvekciónál fogva, melyet a gáz gya­korol, igen erősen lehűlnek, úgy hogy csak kevéssé vagy egyáltalában nem jön izzásba. Ennél az elrendezésnél az izzó­szál tetemesen jobban is van biztosítva törés ellen. A törés általában nem követ­kezik többé be az izzószálnak az áram­bevezető drótokkal való összeköttetési helyének közvetlen közelében és az eset­leg képződő fényív rendszerint azonnal elalszik; úgy hogy további károk teljesen elkerültetnek. Ennek az elrendezésiek azonban hát­ránya is van annyiban, hogy az izzószál egyenesre kihúzott része nemi járul hozzá a fény létesítéséhez, ellenállása folytán azonban energiaveszteséget okoz. Bebi­zonyult azonban, hogy a fénykiaknázás"­nak ezáltal előidézett csökkenését gya­korlatilag csaknem teljesen ellensúlyozza az, hogy a nem izzó száldarab amaz erős lehűlés folytán, melyet szenved, annyival jobban fogja vezetni az áramot, hogy az energiaveszteség ebben a száldarabban gyakorlatilag elhanyagolható.

Next

/
Thumbnails
Contents