72336. lajstromszámú szabadalom • Csúszást gátló kerékkiemelő készülék

*n»ejwnt 15* 18. évi julius hó 19-én. MAGY. szabadalmi KIR hivatal SZABADALMI 72336. szám. V/f. OSZTÁLY. Csúszást gátló kerékkiemelő készülék. R1TETZ SÁNDOR KAPTAFAKÉSZÍTÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 május hó 26-ika. Jelen találmány tárgya főkép motoros ekék csúszásának meggátlását célozza és oly készülék létesítésében áll, mely a mo­tor kerekeire alkalmazva bekapcsolt álla­potban, pld. süppedékes talajban, a kerék kiemelését végzi. Lényegében a találmány a motoros eke, teherautó vagy másiefféle kerekének küllőjére forgathatóan szerelt és a kerék tengelyére ékelt beállítható excentertárcsa hatása alatt külső fölüle­tével a kerék kerületéből kiforgatott ív­alakú keretből áll, mely a kerék forgásá­nál nem engedi meg a kerék besüppedé­sét, úgy hogy a jármű akadálytalanul to­vább haladhat. Rendes talajnál az excen­tertárcsa úgy állítható, hogy a kiemelő szerkezet kerete állandóan a kerék külső kerületén belül marad. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a kerékre szerelt kiemelő ké­szülék oldalnézete működésen kívüli ki­kapcsolt állasában, a 2. ábra ugyanoly nézet működési hely­zetében, bekapcsolt állapotban, a 3. ábra a készülék távlati képe. A motoros eke, teherautó vagy más­efféle (a) kerekének (b) küllőjére a (c) forgáspont körül .szabadon elforgó (d) ív van szerelve, melynek sugárirányban a kerék kerülete felé kinyúló (e) karjain a keréklappal azonosan görbített ívalakú (f) keret van megerősítve, úgy hogy ren­des körülmények között az (f) keret a talppal egybeesik vagy azon belül esik. A kerék (g) tengelyére ismert módon helyzetében rögzíthető (h) excentertárcsa van helyezve. Szükség esetén, mikor a motoros eke vagy jármű süppedékes talajon halad, a (h) tárcsát a 2. ábrán látható módon úgy állítjuk be, illetve rögzítjük, hogy a ke­réknek a berajzolt nyíl irányában tör­ténő elforgásnál a kiemelőkészüléknek a (c) forgáspont körül elforgó (d) ívrésze a kerék (i) agyáról lecsúszik és a (h) tárcsa fölületére szalad föl, úgy hogy a külső (f) keretív fog a süppedő talajba hatolni, és ezáltal a keréktengelyt, illetve a kerekeket emelni. Természetesen célszerűen egynél több ily készüléket lehet egy-egy keréken al­kalmazni. Rendes talajnál a (h) excentertárcsát úgy állítjuk be (1. ábra), hogy a tárcsára fölfutó keret a keréktalpon belül essék.

Next

/
Thumbnails
Contents