72335. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági tű

Megjelent 1918. évi julius hó 19-én. MAGY. szabadalmi KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72335. szám. I/i. OSZTÁLY. Biztonsági tfi.* NÉMETH PÁL „GAZDÁK" TITKÁRA ESZTERGOMBAN. A bejelentés napja 1917 október hó 10-ike. Az eddig forgalomban lévő biztonsági tűknek azon hátrányuk van, hogy vélet­len összenyomás következtében könnyen maguklól kinyílnak és viselőjüket meg­szúrják vagy kinyílás folytán a föltűzött tárggyal együtt elvesznek. Jelen találmány tárgya olyan bizton­sági tű, mely önmagától nem nyíl­hat ki. Az I. ábra egy ilyen tűt nézetben, a II., III. és IV. ábra pedig keresztmetszet­ben tüntet föl. Az ismert biztonsági tű fejében egy kis (r) rúgó van alkalmazva, mely annak nyílását elzárja, úgy hogy a tű hegyes végét csak akkor dughatjuk a fejbe, ha ezen rúgót lenyomjuk, amint azt a III. ábra mutatja. Ha a tű a fejben rugalmasságánál fogva helyét elfoglalta, a zárórúgó visszapattan (lásd a II. ábrát) és a tűt csak úgy nyithatjuk ismét ki, ha a zárórúgót előbb lenyomjuk; A IV. ábra olyan tű keresztmetszetét mutatja, mely mindkét oldalra nyitható, ezért kettős rúgóval van ellátva. A záró­rúgó töve recézve, .illetőleg hullámozva is lehet, ami arra szolgál, hogy a köröm­mel könnyen megtaláljuk azon helyet, ahol a rúgót a kinyitás céljából le üell nyomni. Az eddig forgalomban lévő biztonsági tűk nemcsak véletlen összenyomás kö­vetkeztében nyílhatnak ki, hanem akkor is, ha túlságos terhelésnek vannak kitéve és az V. ábrában föltüntetett módon el­görbülnek, illetve széthúzódnak. Jelen találmány másik kiviteli alakja ezt azáltal akadályozza meg, hogy a tű szabad végét a zárórúgó lehajlított lapja segélyével megfogja és az elhajlásban meggátolja. Ezen kiviteli módot a VI. ábra nézetben, a VII. és VIÍI. ábra pedig metszetben tünteti föl, míg a IX. ábra ezen elrendezést egy melltűre alkalmazva mutatja. Az előzőkben leírt zárórúgó ezen kiviteli alaknál be van hajlítva, úgy hogy a tű hegyes vége, mely rugalmassá­gánál fogva helyét a tüfejben elfoglalta, a tűfej belső oldala és a zárórúgó ezen lehajlított lapja közé szorul. A tűfej hátsó lapja a zárórúgó behajlított része szá­mára megfelelő bevágással van ellátva, mely bevágás a zárórúgót egyszersmind vezeti. (Lásd a VIII. ábrát.) A X. ábra szemléltetőleg mutatja a zárórúgó hatását az V. ábrában föltünte­tett régi rendszerű tűvel szemben. Na­gyobb súrlódás előidézése céljából a tűfej belső oldalát és a zárórúgó támasztó lap-

Next

/
Thumbnails
Contents