72334. lajstromszámú szabadalom • Készülék a kötélmászás megkönnyítésére

Megjelent 1918. évi julius hó 19-én. MAQY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 72334. szám. XVIII,b. OSZTÁLY. Készülék a kötélmászás megkönnyítésére. NÁDOR EMIL MECHANIKUS ESZTERGOMBAN. A bejelentés napja 1917 májas hó 2-ika. Jelen találmány tárgya egyszerű készü-, lék, melynek segélyével függélyesen le­íiiggő vagy Isifeszített kötélen igen köny­nyen és biztosan fölmászhatunk. A csatolt rajzon a találmány egy kivi­teli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a készülék külső nézete, ami­dőn egyes részek le vannak törve. A 2. ábra a készülék nézete ^z egyik íöd­lemez eltávolításával. A készülék lényegében kéí egymással párhuzamos (a, a) lemezből áll, melyek (i) csavarok segélyevei bizonyos köz ha­gyása mellett egymással össze vannak erősítve. A két (a) lemez között két (b) szorító­pofa van vezetve és pedig (d) csapok se­gélyével, melyek az (a, a) lemezek ferde (g) hasítékain mentiek keresztül; a (d) csapok kiesés ellen (h) csavarok által vannak biztosítva.. A két (b) szorítópofa fölső széle ékalakúan van lefredítve és ezen ékfölületek az (i) csavarokhoz, il­letve az ezekre húzott, a két (a) lemez közti hézagot tartó hüvelyekhez támasz­kodnak. A két (a) lemezi összetartó alsó (i) csavarokon egy-egy (c) emeltyű van ágyazva, melyek belső rövidebb karja a (b) pofák alá nyúlnak az (a) Jeimezek közül kinyúló hosszabb karjaira pedig (m). lánckapcsok és (n) zsineg vagy ha­sonló segélyével egy alul kengyelben végződő kötél vagy lánc van erősítve, (ezen kötél kengyeles vége a rajzon nincs föltüntetve). A (d) csapok, illetve az ezek külső részeire csavart (h) csavarok (f) rúgó által egymástól szétnyomatnak, úgy hogy ezen rúgó a két (b) pofát egymástól távolítani igyekszik; mindegyik (a) lemez külső oldalán egy-egy ily (e) rúgó van elrendezve. Az (a) lemezek fölső részén (k) csavarok segélyével egy (1) bőrszíj vagy hasonló fogantyú van megerősítve. Ha a készüléket az (1) fogantyúnál fogva megfogjuk és az (ri) zsineget lefelé húz­zuk, akkor a két (c) emeltyű a (b) pofá­kat az (a) lemezek között az (e) rugók ellenében, fölnyomja, miközben a pofák a ferde hasítékok és ékvezeték következ­tében egymáshoz közelednek és a közöt­tük lévő kötelet összeszorítják; a rajzon a kötélnek csak (o) középvonala van föl­iüntetvé; a kötél biztos megfogása céljá­ból a (b) pofák egymással szemben lévő fölülelei ki vannak vájva és érdessé van-

Next

/
Thumbnails
Contents