72333. lajstromszámú szabadalom • Vasúti sínkapcsolás

Megjelent 1918. évi Jnliiis hó »9-éo. ÜAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL iJ 72383. szám. V/a. OSZTÁLY . Vasúti sinkapcsolás. \ NOWOTNY HUBERT CS. ÉS KIR. ŐRNAGY BÉCSBEN. A bejelentés napja 1938 december hé 274ke. A találmány tárgya vasuli sinkapcso­lás, mely mindenféle üzemnél használ­. ható, a vágánydarabak (simjészek) gyors és könnyű összekötését szerszámok hasz­nálata nélkül mégengedi, a síneknek az ütközés helyén való kiterjedését lehetővé teszi, de azoknak a vágány irányához ke­resztben, valamint magasságirányban való eltplódásáí meggátolja. Ha a vonal áthelyezendő, a vágányrészek vagy jár­mok elválasztása gyorsan és segédeszkö­zök nélkül. végezhető. A találmány tárgya az ütközési héza­gon átnyúló, csavarok vagy csapok útján készen összekötött kettős heveder és az egymással kapcsolandó két sin szárvé­geinek fog- vagy kampóalakú kiképzése által van jellemezve; a sinek összekötte­tésénél a már lefektetett sirihez kapcso­landó jármot (sint) lejtős helyzetbe hoz­zuk és a fogakat vagy kampókat egy­másba akasztjuk. A sinrészek között azok összekapcsolása után a kiterjedést meg­engedő hézag marad, míg a harántirányú eltolódásokat a kettős heveder akadá­lyozza meg, mely a sipeiket fölemelkedés ellen is biztosítja és a nyomásnak az tit­' közés helyén való átvitelét közvetíti. A találmány tárgyát képező isinkapcsolás részletei sokfélekép módosíthatók és a mellékelt rajzon föltüntetett foganatosí­tást aíakök ezen módozatok példáit mu-Áz (a, a) kettős heveder, melynek elő­nyösen legömbölyített vagy rézsutosaij levágott (al) végei a sin szárának mind­két pldalán az ütközési hézagon túlnyúl­nak, lapos- vagy szögvasból készülhet és a (b) szárraf csavarok vagy csapok útján szilárdan, össze van kötve. A kettős he­veder közé befogott siiiszárvég fölső része az 1. és 2. ábra szerint a hosszabb, rézsú­tos (c) lépcsövei, a 3. és 4. ábra szerint a rövidebb, szintén rézsútos (cl) foggal és az 5. és 6. ábra szerint a (c2) foggal van ellátja. Á második sinnek (illetve az első sin második végének) a hevedervé­gek által átfödőtt szára szabad végének* alsó részén ugyanilyen, de ellenkező irányú kiképzést nyer, amennyiben a' szárvégből vagy a fölfelé irányuló rézsú­tos (d) lépcső {1. ábra), vagy a fölfelé álló (dl) kampó (3. ábra), vagy a (d2) fog van kivágva .(5. ábra). A (c, d) lépcsők vagy a (cl, dl) kam­. pók rézsútos* fölületei, illetve a (c2, d2) fogaknak célszerűen legömbölyített pofái

Next

/
Thumbnails
Contents