72326. lajstromszámú szabadalom • Vízbefecskendezéssel dolgozó elektromágneses nedves elkülönítő

Megjelent 1918. évi Juüub hó JLQ-én. HAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL £ 72826. szám; Xfl/b; OSZTÁLY. Vízbefeoskendeséssel dolgozó elektromágneses nedves elkülönítő. MASCHINENBAU-ANSTALT HUMBOLDT CÉG KÖLN-KALKBAN. A bejelentés napja 19l7 március hó 21-ike. Elsőbbsége 1916 májas nó. 8-ika. Nehezen mágnesezhető ércekhez való elektromágneses nedves elkülönítők 'célszerűen úgy , dolgoznak, hogy az •elkülönítőmüvelet a vizén belül megy végbe, tehát a víz fölületi feszült­sége nem akadályozza a mágneses, vonzóerő hatásának érvényesülését. Ez élv megvalósítása bizonyos nehéz­ségeket okoz olyan elkülönítőknél, me­lyek csak benedvesített kihordótesttel dolgoznak. A mágnespólusok ekkor nem merülnek be a vízágyba, hanem vizosz­lopokat kell létesíteni az elkülönítendő anyagot bevezető szerv és, a mágnespólu­sok közt, mely vízoszlopokban megy azután végbe az elkülönítőínüvelet. Eszeket az önmagukban véve ismert vízoszlopókat, illetve vízirétegeket vagy vízszálakat egyrészt a mágnespólusoknak az elkülönítepdő anyagkeverékkel való megnedvesítésével létesítik, másrészt pe­dig a mágnespólusok vízzel való perme­tezésével. Ez a pejhmetezés, mely egyúttal a vonzott ércrészecskék tisztulására (de­rítésére) is szolgálhat, lehetőleg nyugodt és teljesen, egyenletes kell hogy legyen. Az ismert permetező módszereknél, pl. locsolófejeknél stb. a permetező víz egyenlőtlenül és túl nagy sebességgel jut a mágnespólusok alsó éleihez. A jelen találmány tárgyával a mágnes­élek nyugodt és tökéletes 'permetezését érjük el és ezzel biztos vízkapcsolatot lé­tesítünk az elkülönítendő anyag és a mágnesélek közt, valamint enyhé és sza­, bályozható tisztálást. A mágnesélek ma­guk ekkor nem töretnek át, mint n)á$, ismeri tisztálásl módszereknél. A találmány lényege az elkülönítő mágnespólusok olyan alakításéban áll, hogy azokon túlfolyatócsatornák létesít­tetnek,, melyekből egyenletesen jut víz a dolgozó mágnesélekhez. A találmány tárgya a mellékelt rajzon vázlatos metszetben van bemutatva. Közvetlenül az (a) mágnesélek fölött, az élek ékalakú falain, (b) túlíolyatócáa­tqrnák foglalnak helyet, melyeknek pon­tosan vízszintesen haladó (c) élei fölött, a csatorná egész hosszában, egyenletesen és nyugodtan víz folyik be, mely az (a) és (c) élek egytmástóí való csekély távol­sága folytán kis sebességgel jut az (a) élekhez. Az (a) élek és a (d) bevezető­szerv, illetve az . ezen lévő elkülönítendő anyag közt tehát jó vízkapcsolat jön létre. A (b) csatornák fölött (e) nyílások foglalnak helyét, melyeknek fölső kiszé­lesedéseiben kicserélhető vagy beállít­ható, esetleg excentrikus furattal ellátott

Next

/
Thumbnails
Contents