72323. lajstromszámú szabadalom • Cipőfeszítő sámfa fertőtlenítőberendezéssel

Megjelent 1918. évi július h<S 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72823. szám. I/b. OSZTÁLY. ClyWcw Kttő sámfa íertdtleaiM bwrendn»énp«i. GERHAftD FERENC CÉGJEGYZŐ HEILBROÍVNBAN. A. bejelentés napja 1914 február hó 25-ike. A jelen találmány cipőfeszítő sámfára vonatkozik, mely úgy van berendezve, llogy a feszítendő cipőt egyszersmind fertőtleníti és szükség esetén ki is szá­rítja. A cipő fertőtlenítése tudvalévőleg lényeges része a láb ápolásának, melyet a jelen találmány tárgya a cipőben főleg a lábbetegnél összegyűlő betegségokozó csírák idejekorán váló elpusztításával je­lentékeny mértékben elősegít. A találmány lényege abból áll, hogy a tetszőleges szerkezetű sámfa Tapszwüen elosztott, valamely fertőtlenítőszert hordó anyaggal van ellátva, mely célszerűen valamely nedvességet fölszívó szövetből, pl. posztóból áll. Ezen feitfötlenítöszeiU hordó anyag szilárd bevonatként, a sám­fa fölületén lehet elrendezve Vagy ha­risnyaszerüen lehet kiképezve és ekkor kicserélhető lehet. Lehet azonban ilyen szö vei fölületeket be is erősíteni a sámfa megfelelő kimetszéseibe. Ha szilárd hal-, mazállapotú, pl. porszerü fertőtlenítő­szereket használunk, az ezeket hordó anyagokat zsebszerü tartályokkal látjuk el, melyek viszont áteresztő nyílásokkal és hasonlókkal bírnak. Az egyszerűség kedvéért azonban rendszerint folyékony fertőtlenítőszereket fogunk használni. • Olyan szövet használata, mely folyadé-J kot fölszívni képes, ezenkívül azon előny­nyel bír, hogy a nedves cipőt gyorsan szárazzá tenni képes. . A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának több foganatosítási példája van bemutatva. Az 1. ábra olyan sámfa oldalnézetét éÉ részben hosszmetszetét ábrázolja, mely­nél a fertőtlenítőszert hordó anyag gya­nánt szolgáló fölület részben szilárd be­vonalként, részben betétfölület gyanánt van kiképezve, a 2. ábra harisnyaszerüen kiképezett be­vonatot fölülnézetben ábrázol, a 3. ábra részben hosszirányban met-; szelt sámfát mutat, szilárd halmazálla­potú fertőtlenítőszerekhez való, haris­nyaszerü fertőtlenítőszert hordó anyag­gal, végül a 4. ábra nagyobb léptékben a fertőtle­nítőszert hordó anyag egy megerősítést módját tünteti föl. Az 1. ábra szerint az isanert módon kiképezett sámfa (a) mellső része posz­tóból vagy más ilyen anyagból való (b) bevonattal van ellátva, mely szorosan rátapad az (a) sámfarész fölületére. A sámfa (c) sarokrésze megfelelő fölületi

Next

/
Thumbnails
Contents