72322. lajstromszámú szabadalom • Kollerjárat hajtott tányérral és futóval

Megjelent 1918. évi julius hó íO-én. MAGT. SZABADALMI KJR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72822. szám. XVII/i. OSZTÁLY Eollerjárat hajtott tányérral és futóval. GAUHE, GOCKEL & CIE. G. M. B. H. CÉG RAJNA MELLETTI OBERLAHNSTEINBEN. A bejelentés napja 1917 m&rcins hó 27-ike. Hajtott tányérral és futóval bíró kotler­járatoknál a futó tengelyének elrende­zése és ágyazása tekintetében bizonyos nehézségek állnak fönn. A futó átmérő­jét t. i. nem szabad oly nagyra válasz­tani, hogy vízszintes tengelye a teknő fölső széle fölött haladjón el. A futó ten­gelyét tehát nem lehetett közvetlen haj­tással ellátni. Az ilynemű ismert szerke­zeteknél tehát a hajtás kettős kerékátté­tellel történt. Emellett a fuíó tengelye aránylag rö­vid lesz úgy, hogy jó ágyazás nem ér­hető el. Hogy a föntemlített hátrányokat kikü­szöböljük, a jelen találmány értelmében a" ferdén fölfelé irányított futótengelyt a vízszintes hajtótengély körül lengethető csápágy hordja. A ferde ágyazás következtében a futó tengelyé minden hátrány nélkül a teknő fölső széle fölött kellő magasságban el­vezethető és a hajtótengellyel kúpkerekek segélyével közvetlenül összekapcsolható. Ezenfölül a tengely kellő hosszúságú csapágyak segélyével elegendő biztos ágyazást kaphat. A csapágy lengethető elrendezése következtében a futó a tek­nőben utánengedő ágyazást kap, úgy hogy a futó a keverendő anyag sajátsága szerint eimelkedhetik és sűlyedhet, miál­tal a berendezés egyes részeinek törését elkerüljük. A csatolt rajzokon a találmány tárgyá­nak egy példaképem kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a kollerjárat függélyes met­szete. A 2. ábra alaprajza és a 3. ábra a futó tengelye és a hajtóten­gelyen át vezetett metszet. A kollerjáraton az (e) hajtótengely tetszésszerinti módon pl. az (f) csap­ágyakban van ágyazva. Az (e) hajtóten­gelyen, melyen a (g) szíjtárcsa ül, a há­romszög alakú (d) lemez forgathaíS, mely ferdén fölfelé halad. A háromszög alakú lemez másik széle csapágyhüvellyé van kiképezve, melyben az (i) futó (a) tengelye forgathatóan van ágyazva. Az (a) tengely a (c) kúpkerekei tartja, mely az (e) tengelyen megerősített (b) kúpkerék­lvti áll kapcsolatbari. Mint azt az 1. és 2. ábra mutatja, az (i) futó helyzete a (h) tányérhoz képest

Next

/
Thumbnails
Contents