72321. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szállítógépek üzemének biztosítására

Megjelent 1918. éri julins hó 10-én. MAGY. KIR. SZABADALMI |f|gf ' HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72321. szaru V/f. OSZTÁLY. % ^^^aaaiAsaasasai^s^sBi^^aaBBB Berendezés szállítógépek üzemének biztosítására. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A. 69580. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 191B jalias hó 20-ika és elsőbbsége 1914 jalins hó 23-ika. A törzsszabadalomban szállítógépek üzemének biztosítására való oly beren­dezés van ismertetve, melynél a szállító­kas a szállítóaknában közvetve vagy köz­vetlenül kontaktusszerkezeteket működ­tet, melyek a mélységmutató adatainak, illetve állásának ellenőrzésére vagy ki­igazítására való szerkezetet befolyásol­nak. Kitűnt azonban, hogy különösen nag/obb szállítási sebességek esetében az aknában lévő • kapcsoló- vagy kontaktus­szerkezetek jelentékeny lökéseknek van­nak kitéve, melyek ezen készülékek meg­sérülését okozhatják. A találmány értelmében ezért a kon­taktusszerkezetek közvetett működtetését a kötélvezetőtárcsáról vezetjük le. A szá­mítás és tapasztalat ugyanis azt mutatta, hogy a kötél a szállítótoronyban lévő kötélvezetőkorongon nem csúszik, ha­nem csakis a szállítógép hajtókorongján. Ezért már meg is kísérelték a mélység­mutatónak a vezetőkorong tengelyéről való kényszermozgású hajtását. Ez azon­ban a legtöbb esetben nem volt megváló-: sítható, minthogy a hajtást neim lehetett egyszerűen és gazdaságosan elrendezni. A találmány szerinti ellenőrző- és esetleg kiigazítószerkezet már most egyszerű esz­közt nyújt arra nézve, hogy a kötélve­zetőkorongot a szállítókas által az akná­ban elfoglalt tényleges helyzet jelzésére is fölhasználhassuk. SZABADALMI IGÉNY. A 69580. számú szabadalomban védett, szállítógépek üzemének biztosítására való berendezés további kiképzése, azáltal jellemezve, hogy a mélység­mutató vagy az általa befolyásolt ve­zérlőszerkezet adatait, illetve' állását ellenőrző vagy kiigazítószerkezet a kötélvezetőkorongról hozatik mükö­xlésbe. tWM HÉIEVÉ H'I TÁMAt ÁO NTOIMIM lHW TII

Next

/
Thumbnails
Contents