72317. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerékabroncs

Meiaeiei'.t. 1»18, évi jtmitlB »n> lO-éu. MAGY. SZABADALMI 72317, szám XX/a. OSZTÁLY Rugalmas kerékabroncs. ' • KARL WEINBERGER KÓCS1GYÁR0S CÉG MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1016 december hó 28-iJra. Ez a találmány olyan rugalmas kerék­abroncsra vonatkozik, amelynél a futó­föl ületet sugarasan elrendezett csigarúgók alkotják, amelyek belső végeikkel a ke­rékre vagy keréktalpra illesztett fakoszo^ rúnák ttokszerű fészkeiben ülit«k es e fész­kekben vezetést nyéirnek. A találmány célja az ily kerékiabron­csoknái az említett rugóknak egyszerű, jó megerősítést és ezzel a fakoszorú fészkei­ben jó és biztos ülést, valamint a rúgók munkája zajtalanságát biztosítani. \ Az első cél elérésére a rúgpk megerősí­tése a találmány szerint a fakoszorú fész­keiben úgy történik, hogy a rúgóknak leg­belső menete befelé irányuló és a fako­szorún át befelé hatoló csavarorsóvá van kiképezve, nnely a kerékkoszorún • vagy keréktalpon f ölcsavarolt csavaranyával rögzíthető. A rugóiknak további kímélésé re és mun­kájuk zajtalamságának elérésére a talál­mány értelmében a rúgókba pld. kötél­darabok alakjában 'szálas anyagiból való betétet illesztünk, ami tompítólag hat és a rúgók összenyomásakor azök menetei' közé hatol, úgy hogy ezáltal azok hallható összeütődését elhárítja. Mellékelt rajzon a találmány tárgya az 1. ábrán oldalnézetében, a .2. ábráig fölülnézetben látható, míg a S, és 4. ábra az előbbiekhez képesít na­gyobb léptékben tünteti .föl az abroncs kő­reszt-, illetőleg hosszmetszetét, utóbbit íö-. lülnézettel együtt, végül az 5. ábra egy további kiviteli alaknak ke- -resztmetszetét mutatja. Az (a) fakoszorú rendes kerékre, vagy normális levehető (b) keréktalpra van fölillesztve és célszerűen (c) vaspánt se­gélyével megerősítve. Ennek a fakoszorú­nak egymáshoz képest célszerűen eltoLtain elrendezett tókszerű fészkeiben sugarasan elhelyezett (dj spirálrúgók ülnek, ame­lyek a fakoszorú külső Müleíén mintegy 30 mm.-rel túlérnek és külső meneteikkel a fútó fölületet alkotják.' A (d) rugóknak az (á) kerékkoszárú­ban való megdrő*jiás? a rúgók lésbelső menetének egyenesbe való hajlítása és csavarorsóvá való kiképzése' által törté­nik. Ez a csavarorsó áthatol ugyanis az (a) koszorún és a (b) talpon és rácsa­varok anyával rögzíttetik. A rúgóknak ez a megerősítése könnyen ellenőrizhető és a rúgók gyors kicserélSseMcszi lehetővé. A rúgók tetszőleges erősségöek és nagy­ságúak lehetnek, keresztmetszetűk pedig

Next

/
Thumbnails
Contents