72316. lajstromszámú szabadalom • Elektomágneses gép

Megjelent 1918. évi julius h6 lO-én. IIAGY. gfo KIR. SZABADALMI jBBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72B16. szám. VII/g. OSZTÁLY-Elektromágneses gép. PLETSCHER OTTÓ TECHNIKUS ALBISRIEDENBEN (SVÁJC). A bejelentés napja 1917 március hó 27-ike Jelen találmány tárgya rendkívül szük térre összeszorított gép, mely igen kis mé­retekben állítható elő és ennek dacára összeszorított elrendezése következtében kellő nagyságú áramot képes előállítani, így pl. a jelen találmány szerint oly elek­tromos gépeket készíthetünk, melyeket kényei mesén lehel hordozni és a gépet hordozó kézzel müköatetini é>s emellett zseblámpákkal való vílágitás számára ele­gendő áramot fejleszteni. A találmány sze­rinti gépek azonban oly áram fejleszté­sére is alkalmasaik, melyek kerékpárok, automobilok és hasonló jármüvek lámpái számára állítanak elő áramol, ezenkívül égési móftorok gyújtókjészülékei vagy a távbeszélés vagy távírás céljaira szükséges áram előállítására is használhatók; a ta­lálmány szerinti gépek ezenkívül motor gyanánt is működhetnek. Azon nagy nehézségek, melyek ily elek­tromos gépek előállításánál legyőzendők voltak, különösen ha a gépeket igen kis méretekben akartuk előállítani, abban ál­lottak, hogy a különnemű pólusok közö t állandó mágnesek segélyével kellő nagy­ságú mágneses mezőt hozunk félre; a mág­nesek meghatározott telítését föltételezve. Ezt a nehézséget már most a jelen ta­lálmány szerint gépnél azáltal küzdöttem le, hogy a ine/xMiiágnesikeí egy kettős T-alakú , horgonyt szorosan körülvéve üreges zárt henger alakjában' szerkesztet­tem, mely íélgyíir í alakú állandó mág­nesek párjaiból áll, melyek a henger hosszirányában egymás mellett vannak, elrendelve, aminőn egy-egy gyűrűt ké­pező mindegyik pár egynemű inágnespó­hisai bizonyos közzel egymással szemben állanak és sugárirányban lehetőleg cse­kély teret igénylő pólussarúkkal vagy ha­sonlókkal vannak összekötve. Kísérleteim folyamán azt találtam, hogy patkómágne­sekkel ellátott gépben a mágnesacél a mágnességet csak bizonyos határozott ideig tartja meg és a mágnesség idővel csökken, sőt teljesen megszűnik. A jelen találmány szerinti gépnél, mely közönsé­ges edzett acélból vagy mágnesacélból' előállított állandó mágnesekkel van fölsze­relve, melyek páronként vasból készült pólussarúkkal vannak összekötvfe, a mág­nesség hosszú ideig állaeló marad. A talál, mány szerinti gép előnye, hogy a hor­gonynak vagy a mezőimágneseknek már percenként 1200 fordulatánál akkora áraim fejlesztetik, hogy rendes erejű fény állítható elő; ezen aránylag alacsony for-

Next

/
Thumbnails
Contents