72314. lajstromszámú szabadalom • Galvánelem

Ifgjclanf 1918. éri jnlins hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL 72814. özám. VII/i. OSZTÁLY Galvánelem. SCHUSTER-PATENT-GES. M. B. H. CÉG BERLINBEN, MINT SCflUSTER RICHÁRD ELEKTROTECHNIKUS PUPPL1NG1 LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1916 decftipber hó 39-ike. Az eddig szokásos galvánelemeknél az agyagcella közvetlenül az elem tartályá­nak fenekén nyugszik. Ezáltal a két elek-» trolytfolyiacléknaik keringése a fenéki ölü­leten megalkadályoztatik, egyúttal azon­ban, ha a a cinkele'ktroda is a tartályfené • ken áll, egy, a .kivált cinksóból álló és a második elektródához vezető hídnak kép­ződése elösegittetik, miáltal az elemben igen könnyen lép föl belső rövidzárlat. • A jelen találmányt képező galvánele­meknél, mely ezen hátrányt elkerüli, az agyaghenger feneke bizonyos távofaéghon) vaín tartva az elem tartály-inaik fenekétől. A mellékelt rajziban a találmányit ké­pező galvaneilem öt foganatosítási alakjá­ban példaképpen van föltüntetve. Az 1. ábra a galvanelera első foganatosí­tás! alakjának függélyes metszete. A 2. ábra az elem tartályának nézete. A 3. ábra az agyaghenger egy másik foga­natosítás! alakja egy részének függélyes metszete. A 4. áibra az agyaghenger egy harmadik foganatosítási alakja egy részének függé­lyes metszete. Az 5. ábra az elem negyedik foganatosítási alakjánalk hosszmetszete. A 6. ábra az elein ötödik foganatosítása alakjának hosszmetszeté. Az (I) elektrolytfojyadék fölvételére szolgáló (a) tartályban (1. ábra) a (b) cinkhenger van elrendezve. A (II) elek­trolytfolyadék a (c) agyaghengerben van: elhelyezve, mely egyúttal a (d) szénelek­tródát is tartalmazza. Az elem az (e) fö­déllel van lefödve. Hogy a (c) agyaghenger bizonyos távol­ságban tartassék az (a) tartálynak fenéiké­től, ez ÚJtóbbi lépcsőszerüen van kiké­pezve, úgy hogy a (c) agyaghenger az (f) fokon áll, miáltal az agyaghengémek érintkezési fölületei meg vannak nagyob­bítva és, araiak feneke is körüláraimojltar tik az (I) elektrolytfolyadék .által.' Az agyaghengeren ekként zavartalanul me­het végbe az (I) «;s (tl) elek* rolytf oly ad.í­koknaik kicserélése. Ugyanezen eredményt érjük el, ha az (a) tartályba a keresztalakú (g) tartót he­lyezzük be (2. ábra), mely az agyaghenger1 számira fölvekvésűi szolgál. Ezen tartó az (1) fejekkel lehet ellátva és a tartályai egy darabban készülhét vagy külön darai* gyánánt helyezhető a talányban. Ezen foganatosítási alak. az agyaghenger ma-

Next

/
Thumbnails
Contents