72312. lajstromszámú szabadalom • Eljárás finom pórusú fémtestek tömítésére

Megjelent 1«.)18. évi július hó lú-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72312. szaru, vil/i. OSZTÁLY Eljárás finom pórusu fémtestek tömítésére BERLINER MASCHINENBAU-ACTIENGESELLSCHAFT VORMALS L. SCHWARTZKOPFF CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 májas hó 4-ik«. Elsőbbsége 1916 szeptember hó 1-je. Fémtestek, főleg öntvények tudvalévő­leg egészen finom pórusúak, mely póru­sok az illető testet nagy nyomás alatt álló folyadékok és gázok fölvételére alkalmat­lanná teszik, de apró voltuk miatt a szo­kásos módon nem tömíthetök. A jelen találmány már most eljárásra vonatkozik fémtestek tömítéséire, melynél a test porózus helyeinek elzárása galvani­kus leosapatás útján történik. Ismeretes már fémfölületeket tömítő galvanikus le­csapódás létesítésére az eiektrolyzisnieik nyomás alatt álló fürdőben való foganato­sítása A jelen találmány szerinti eljárás­nál ezzel ellentétben a folyamat más, mert az új eljárásnál az elekitrolyt, a nyomáig alkalmazása folytán, a tömítendő test finom pórusaiba berszoríttatik, hogy a gal­vanikus lecsapatás ezekben is végibemen­jen, mely a pórusokat azután betömi és a testet tömíti. A pórusokban á lecsapódás már eleve is tömött, összefüggő. Közönséges nyomásnál az elektmlyti­kus folyádék a pórusukba be nem hatol, hanem ha a testet galvanikus fürdő!.e akasztjuk, akkor közönséges galvanikus bevonat képződik, mely nem tömít. Ezért a találmány szerint a galvanizálást nyo­más alatt végezzük. A találmány s'zerinti eljárás foganatosí­tásánál különböző módon járhatunk el. így pl. ha a tömítendő test ürös, akikor a baítteria negatív pólusához kapcsoljuk, magát a testet pedig az elektrolytikus fo­lyadékkal töltjük meg. ebbe az anódot beakasztjuk, azután a testet légmentesen; elzárjuk és az elektrolytet nyomás alá he­lyezzük. A nyomást emellett egyenlőnek vesszük föl azzial a nyomással, vagy na­gyobbnak annál a nyomásnál, melynek a test később allá lesz vetve. Egy második eljárás abban áll, hogy a tömítendő testet a szokásos módon galva­nikus fürdőibe akasztjuk, a fürdőt azután légkazánba helyezzük, az elektromos! áramvezetéket kifelé vezetjük és megfele­lően tömítjük és végül a kazánt a szük­séges nyomás alá helyezzük. Természetes, hogy oly űrös testeknél, melyéknek kívülről kell nyomást kibir­niok, vagy lapos tes'tkriél is, ;iz előbb is­mertetett eljárást is alkalmazhatjuk, amennyiben a testeket pld. ürös testbe ,

Next

/
Thumbnails
Contents