72311. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ércek és effélék pörkölésére

Megjelent 1918. évi julius hó lO-én. HAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72811. szám. xii/d. OSZTÁLY Eljárás ércek és effélék pörkölésére. • FRIED. KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT GRUSONWERK CÉG MAGDEBURG-BUCKAUBAN. A bejelentés napja 1917 március hó 21-ike. EliSbb«ég« 1915 szeptember hó 18-ike. Érceknek pesttalpakon, vagy forgóke­mencékben történő pörkölésekor a pör­kölőlevegőt az érc főié és az érc mozgásá­val ellenáraimiban vezetik tova. Ekikor a levegő a kilépő ércen fölmelegszik, ami aizonban káros, mert ezáltal az érc idő előtt kiihűl ós a' tökéletes pöAöIés meggá­toltatik, Ázonikivűl az előmelegített levegő a pörköl őművelet főzónájábasn nem kí­vánt hőfokemelkedéseikre ad- könnyen okot. A légvezetés említett módjánál továbbá csajk az érc mindenkori fölülete vesz részt a pörkötömüveletben, a lehető legna­gyobb elérhető reakciósebességgel, míg a mélyebben fekvő ércrésziek oxigénhiány folytán csak igen lassan pörkölődnek. Ezek a hátrányok elkerülhetők, ha a le­vegőt az érc' vízszintes mozgási irányéra merőlegesen 1 vezetjük keresztül az érczré­tegen, mikor is a levegő mennyiségét az érc útjának hosszára és a pörkölés min­denkori mértékének megfelelően osztjuk el. A pörkölöművelétnek ezen, a jelen ta­lálmány tárgyát képező elrendezésével nagy reakciósebességlet érhetünk el és sí pörkölőműveletniek lehűlés és túlhevülés folytán bekövetkezhető minden megzava­rást elkerüljük. A fölszabaduló melegmennyíségnek a pörkölöművelet egész folyamatára való elosztása ezáltal olyan tökéletes és racio­nális, hogy a jelen eljárással pl. normális horganyfénylét külső melegbevezetés nél­kül lehet pörkölnL . -A leírt eljárás foganatosítására alkal­mas berendezés egy foganatosítása példája a mellékeit rajzon hossz- és- keresztmet­szetben van bemutatva. Itt (1) jelöli a forgókemencét, (2) az ebbe sugárirány­ban, azaz a pörkölendő érc mozgási irá­nyára merőlegesen betorkoló légbevezető nyílásokat, m{íg (3)-inal ezekbe iktatott elzárócsaipok és (4)-gyiel a légvezetékek vannak jelölve. , SZABADALMI IOÜTTUL 1. Eljárás ércek és effélék pörkölésére! pest-, vagy forgóikemencékben, mely* nek jellemzője az, hogy a pörkölöleve­gőt az érc vízszintes mozgási irányára! merőlegesein vezetjük keresztül az érc­rétegen. 2. Az 1. pontban igényelt eljárás fogaiua­tosítási módja, melynek jellemzője az, hogy a levegő mennyiségét az érc útjá­nak hosszára és a pörkölés minden­kori mértékének megfelelően oszt­juk el. (1 rajalap melléklettel) .

Next

/
Thumbnails
Contents