72305. lajstromszámú szabadalom • Biztosíték

Megjelent 1918. évi julius hó lO-én. MAGY. KIR. ' SZABADALMI fStf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72805. szám VII/g. OSZTÁLY Biztosíték. WINNEBURG HERMANN ELEKTROTECHNIKUS BÉCSBEN. A ^bejelentés napja 1917 február hé 6-ika. Elsőbbsége 1913 december hó 24-ike. — A jelen találmány tárgya oly biztosíték, amely a kiégett, dugók könnyű és gyors kicserélését teszi lehetővé, és emellett megakadályozza,.hogy az áramkör helyre­állítása céljából a talapzat kontaktusai pl. ólomdrótok vagy effélék segélyével egy­szerűen egymással1 köttessenek össze, ami az ólomdrótck kiolvadása esetén tűzve­szélyt okozhatna. A találmány szarint a jelzett célt egyrészt egységes kiolvadó du­gók előállítása által érjük el, amelyek a használatban lévő különféle biztosító, be­rendezéseknél alkalmazhatók, másfelől pedig azáltal, hogy egy a talapzaton ülő vagy arra helyezhető szelencében több dugót helyezünk el egymás fölött, amelyek közül a legalsó a talapzat kontaktusain nyugszik és az áramkört zárja. A .kicse­rélhető dugókat fölvevő szelence a talál­mány szerint úgy képezhető ki, hogy a ta­lapzat kontaktusa kifelé elfödi. A találmány szerinti biztosítéknak egy kiviteli példáját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az , ., . 1. ábra két beillesztett dugót tartalmazó biztosíték részleges metszetét, a 2.. és 8. ábra szétszedett állapotban a biztosítók egyes részeit, a. 3. és 4. ábra erősebb áramokhoz való | dugó fölülnézetét, és a 3. ábra A—B vo­nala szerint vett metszetét, az 5. és 6. ábra kisebb áramerősségekhez való dugó fölülnézetét és metszetét, a 7. és 7a. ábra a kiolvadó drótot a dugó­hoz erősítő fémszalag oldalnézetét és fö­lülnézetét mutatja. A fqltüntetett kivitelnél föl van téte­lezve, hogy a biztosíték (1) talapzata a (2) szigetelő lemezen a (3) csavarok se­gélyével ismert módon van megerősítve. Az (1) talapzat (4) áramzáró kontaktusai (tí) szelence, (5) nyílásain nyúlnak át (2. ábra), mig a szelence központi (7) nyí­lása a talapzat (8) csavarorsójára van tolva. A (6) szelence több (9) dugó fölvé­telére alkalmas térfogattal hír és a dugók úgy vannak egymás fölö.t elrendezve, hogy a legalsó dugó, amely az áramkört zárja, az (1) talapzat (4) kontaktusain nyugszik. A szelencét a (10) födél zárja le, amelyet a (8) csavarorsóra illesztett (11) csavaranya a legfplsö (9) dugóhoz nyom. Mint'az 1. ábra mutatja, á (3. és 4. ábra) szerinti dugókból ketlő helyez­hető el a szelencében, míg vékonyabb kivitelű dugókból több volna alkalmaz­ható. : A dugók, a szelence és.a födél mérete^

Next

/
Thumbnails
Contents