72300. lajstromszámú szabadalom • Állítható szedőkeret, illetve szedést összetartó készülék

Megjelent 1918. évi julius hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72300. szám. ix/e. OSZTÁLY. Állítható saedőkeret, illetve szedést összetartó készülék. THURÓCZY LAJOS LAKATOS ÉS THURÓCZY SÁNDOR CIPÓFÖLSÓRÉSZKÉSZÍTÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 májas hó S-ika. I A könyvnyomdászaiban az egyes könyv­oldalaknak vagy máseffél éknek megfelelő kész szedést (formát) tudvalevőleg kötő­fonállal körülkötik (kikötik), hogy , az egésaen a nyomtatásig vagyis az ennek előkészítésére való különböző müveletek közben ,a zámt nyoimtatóformában való' végleges rögzítésig szétesés ellen biztosítva legyen. Hasonlóképpen a nyomtatás meg­történtével a géphői kiemelendő szedést ismét „kiikötik", hogy azt az esetleges új­ból való föfttuai&ználásig illettve az „osz­tásig" vagyis a szétszedésig, a mikor is az egyes betűket ismét, visszajuttatják a betü­szekrény megfelelő rekeszeibe, ugyancsak biztosítsák a szétesés ellen. Ez a: kötőzsinórral való (eddigelé jobb módszer híjján mindenesetre általánosan elterjedt) körülfoglal ás. nyilvánvalóan rendkivül kezdetleges és a mai technika fejlettségével semmiféle arányban nem áll. A kötőfonal különösen á szedésolda­lak középső részein' enged, a kikötés he­lyes vagy helytelen Volta a kötőfonal szá­raz illetve nedves állapotától és a munkás többé-kevésbbé gondos eljárásától függ, és a kötöfonal gyakran szót is mállik; ha pe­dig a forma nyomás alá kerül vagyis az. cldalakat közös keretbe foglalják az egyes" fo'rpiák kivánt közeit kitöltő „tagok" köz­beiktatásával, úgy. a kötőfonlalnak a tagok elhelyezése előtt minden , oldalnál (formá­nál) szükséges leoldásaikor ki vagyunk téve annak, hogy a szedés elől szétesik,, míg csak az ürpótló tagokat nem sikerült a formák körül elhelyezni, a mi ily kö­rülmények között igen óvatos, nehéz munkát igényel. A későbbi osztásira vagyis szétszedésre eltett szedés gyakiian szét­esik, maguk a további használatra eltett kötőfonialiak pedig könnyen összekuszá­lódnak, csomósodnak és miután még kü­lönböző idegen anyagokkal (olajjal, zsi­, radékckíkal, festékkel stb.) érintkeznek és azokat fölveszik, rövid idő alatt hasznave­hetetlenekké válnak. A kötőfonal helyettesítésére javaslatba hoztak ugyan már fémből való beállítható foglaló készüléket, ez azonban, eltekintve crányliag bonyolult, voltától és különböző segédelemek járulékos alkalmazásának szükségességétől, csalk aránylag nagyobb szedéseikhez volt alkalmazható és a szedés rögzítésé csak nehezen oldható kapcsolat s

Next

/
Thumbnails
Contents