72298. lajstromszámú szabadalom • Görbített forgattyútengely

Megjelent 1918. évi julius hó lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72298. szám V/e/l. OSZTÁLY­Görbített forgattyútengelj. DR RIEDLER AL01S TANÁR, TITKOS KORMÁNYTANÁCSOS CHARLOTTENBURGBAN. A. b«jele«Ua a*pja 1917 májas hó 2-ika. A találmány táirgya görbített forgattyú­tengely, mely a csapágyhosszaik megrövi­dítése nélkül, derékszögű vagy közelítőleg derékszögű görbítés mellett csekély szer­kezeti hosszúságot eredményez. A" szerkezeti hosszúság csökkentését már a forgattyúkarok rézsútos görbítése útján iparkodtak, elérni. A rézsútosan gör­bített forgattyúkarok azonban igen ked­vezőtlenül vannak igénybe véve és ezért azoknak nagyabb karszélességeket kell adni. Kis forgattyú-sugárral biró gépek­nél rézsútos forgattyúgörbítés nem lehet­séges, mert a tengelycsapok és a forgaty­tyúcsap közötti távolság nem elegendő arra, hogy eléggé széles forgattyúkiart fér­de görbítéssel helyezhessünk el. Egykarú forgattyú-tengelyeknél a for­gaítyúkar és a hajtóriíd közepe közötti tá­volságot ia forgattyúkarnak a forgattyú csap [körüli gyürűalíaikú, zárt ki­vágásával csökkentették. Ezen, egykarú forgattyútengelyeknél ismeretes elren­dezés azonban görbített forgattyú­tengelyekre nem alkalmazható, mert a szokásos kétrészü csapágyak a forgattyú­karok zárt kivágásaiba be nem helyezhe­tők. Az ily zárt kivágásoknak görbített forgattyútengelyeknél való alikalmazha­tásia többrószü csapágyat kivára meg. Ezt a hátrányt küszöböli ki a jelen talál­mány tárgya. A forgattyúkiarokban a csa­pok körül kiképezett kivágások sajátos alakjával elérjük azt, hogy a szokásos két­részü csiaipágyiak görbített forgattyútenge­lvek csapjára föliilesztihetök és hogy egyút" tal a forgattyutengely hossza derékszögű vagy közelítőleg derékszögű görbítés mel­lett lényegesen csökken. A forgatitútengely karjai a kivágások folytán az igénybevétel szempontjából kedvező hiarántmetszeti alakot kapnak és aránylag vastagra méretezhetők, mint­hogy a leglkisebb karvaistagság a kivágás mélysége konyában, még sík oldiajfölú­letü forgattyúkaroknál is, legalább is a forgattyúkar másik, szembenlévő kivágá­sának mélységi méretével szélesebb, mint az ismeretes forgattyútengelyeknél. A mellékelt rajz 1—4. ábrái a találmány tárgyának kétkarú forgattyútengelyre al­kalmazott foganatositási példáját mutat­ják. Az 1. ábra a tengely oldalnézete, a 2. ábra harántmetszete, a' 3> ábra fölülnézete, a

Next

/
Thumbnails
Contents