72293. lajstromszámú szabadalom • Takaréktűzhely és kályhabetét

Megjelent 1918. évi Julim hó lO-én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi ||fg g hivatal x SZABADALMI LEÍRÁS 72298. szám. II/h. OSZTÁLY. Takaréktűzhely- és kályhabetét. KERTÉSZ ERNÓ CÉGVEZETŐ, JELENLEG TART. M. KIR. HONVÉDT1ZEDES CEREVICBEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 14-ike. Az ismeretes takaréktüzhelyek és kály­hák hátránya, hogy a még tökéletlenül kihasznált égéstermények a huzat áltíal a kéménybe vitetnek, miáltal a hőnek igen jelentékeny része veszendőbe megy, azon­kívül a korom, a kéményben rakódik le, ami esetleg kéménytűznek okozója lehet. . Jelen találmány célja ezen hátrányokat megszüntetni és lényegében abban áll, hogy egy keret kiét szemközt lévő oldalára füstvezető lemezek olykép vannak erő­sítve, hogy az egymás mellett bizonyos távolságban elrendezett lemezek szabad váltakozó vége nem ér a keretig, úgy hogy az égéstermények ezen keletkezett héza­gok és lemezeik között keringve jutnak a kéménybe. A keret és füstvezető lemezek által alkotott betét vagy a tűzhely belse­jében közvetlenül a füstcső előtt vagy pe­dig magában a füstcsőben olykéjj.* ren­dezhető el-, hogy tisztítás céljából köny­nyen hozzáférhető és kivehető legyen. Mellékelt najzon a taláfeiáiny szerinti betét több példaképem foganatosítási alakja van föJitívntetve és természetes, hogy a betét mérete és anyaga, valamint a füstvezíető lemezek száma és alakja tet­szés szerinti lehet anélkül, hogy a talál­mány lényegétől eltérnénk. Az 1. ábra a tűzhely belsejében egy négy­szögletes csatornájában beépítendő betét oldalnézetét mutatja. A 2. ábra homloknézete. A 3. és 4. ábra egy körkeresztmetsizetű füstvezetőlemezekkel ellátott betét, mely­nél az egyik homlokoldjalán nyitott keret rugalmas végeivel a tűzhely csatornájá­nak falaihoz szoríttatik, miáltal a b«|j^t helyzetében rögzíttetik. Az 5. ábra a betétnek egy kályhiacsőben való elrendezését, a 6. ábra a betétnek egy takaréktűzhely belsejében való elrendezését mutatja. A 7. ábra a betétnek egy egyszerűsített fo­ganatositási alakját mutatja, melynél a keretet egy a lemezeket harántirányban összetartó rúd helyettesíti. Az 1. és 2. abra szerint a betét a tűz­helycsatorna alakjának megfelelő négy­szögletes, zárt (a) keretbőL és ezen keret két átellenes belső oldalára erősítétit ^b) füstvezetőlemezekből áll, amelyeknek sza­bad vége a keretig nem ér, úgy hogy a le­mezek és a keret között (c) hézag kelet­kezik. Az'égéstermények a nyíl irányában a betéten keresztül haladnak a kéménybe, mímellett a (b) lemezek nemcsak azok­nak vezetésére, hanem ütköző gyanánt is

Next

/
Thumbnails
Contents