72291. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas biztosítás nehezen hozzáférhető végszögek (sasókák, ékek és effélék) számára csapszögek, főként mezőgazdasági gépek kerekein elrendezett sarkantyúk csapszögeinek biztosítására

alkalmazott furat megfelelő elrendezése folytán a leszögecseléanél meg kell húzni, úgy hogy húzóifeszültség lép föl benne. Ex a feszültség kiét kompenensre bomlik és pedig egy a rövidebbik rúgószárban mű­ködő nyomófeszültségre és egy arra me­rőleges erőre (záróén-őre), apiely a rúgat h<»záíeszíti a vég^zötghöz. Ha máymost a rúgót a 2. ábrán föHüntetett helyzetből a végszögtől lefelé forgatjuk, akkor a záró­erő növekszik, minthogy a két rúgószár egymáson kívül fekvő pontok körül fo­rog és esőnek folytán a húzó-, illetve nyo mófeszültség bennök növekszik, ezenkí­vül pedig a rúgászárak változó relatív helyzete folytán a rúgót a végszög felé visszaforgatni törekvő forgató feszültség lép föl. Mindaddig» míg a záróerő, a for­gatófeszültség és a szögecselési helyeken föllépő súrlódóero a záróm ozgás értelmié­ben működő erőt eredményeznek — és. ez az eset mindaddig fönnáll, míg csak a rúgót túlimiesszire el nem forgatjuk a vég­szögtől — ez az eredőerő a rúgót, ha el­bocsátjuk, a végszög felé visszahúzz®, úgy hogy az megszéiesbített (f) ívek részé­vel hozzáfekszik a végszög alsó fölületé­hez (2. és 3. ábra), ellenben a záróerő iránya megfordul, mihelyt a rúgót a két szögecselési hely összekötő vonalán túl forgatjuk, más szóval a hosszabbik i"úgó­sz^rban működő húzóerő ekkor a záró­mozgással ellentétes irányú komponenst létesít és van olyan meghatározott hely­zete is a rúgónak, amelynél a forgatóíe­szültsiég és a súrlódóerők egymással egyensúlyban vaniíalk. Ennél a helyzetnél tehát a rúgó, hogyha magára hagyjuk, állva marad és ennél a helyzetnél tehát fogantyú gyanánt is szolgálhat a végszög­nek a csapszögbe való bevezetésére. SZABADALMI IOFANR. Rugalmas biztosítás nehezen hoszáférhecő­végszögekhez, csapszögek, főként me­zőgazdasági gépek kerekein alkalma^ zott sarkantyúk vagy kapaszkodóik; csapszögeinek biztosítására, jellemez­ve egy U-alakú, ívelt {f) részében ki­szélesbített (F) rúgó által, amelynek (e, e') szárai rézsútosan egymás fölött fekvő pontokon vannak a (d) végszög­gel forgathatóan összekötve olykép, hogy a megfeszítve behelyezett (F) rúgó a vég&aög tengelyéhez szög alatt álló helyzeténél (4.' átbra) fogatntyú gyanánt az (a) csa-pszög kivágásába1 való bevezetésére szolgál és a végszög tengelyével közel párhuzamos záró­helyzetében (2. ábra) kiszélesbített (f) ívelt részével a csapeséget körülfogva,, hozzáfeszüt a (d) végsaög másik vé­géhez. x ({ HjpW IwMNettel.;

Next

/
Thumbnails
Contents