72290. lajstromszámú szabadalom • Fatalp

Megjelent 1918. évi július hó lO-én. MAGY. szabadalmi KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72290. szán, I/b. OSZTÁLY­Fatalp. K0UR1L ANTON GYÁRIGAZGATÓ BRUNN AM GEBIRGÉN, A bejelentés napja 1916 augusztus hó 26-ika. A találmány a talp kerületén belül köz­vetlen egymásmellé csatlakozó haránt­lécekből álló, hajlékony fatalpra vonat­kozik és lényegébein abban áll, hogy an­nak a cipőfölsőrészen való megerősítése ugyancsak egymásmellé csatlakozó és a cipöfenék felé tömített fa harántlécefcböl álló közbeeső talp segélyével történik, a talpléceknek elkopás után való könnyűi kicserélhetése céljából, a cipőfölsőrész megsértése vagy a talp eltávolítása nélkül. A közibeeső talp bőrkeretbe van fog­lalva, melynek fölső pereme a cipöfölső-* rész alsó széléhez van varrva és így a közbeeső talp a cipőfolsörésszel egysze­rűen és biztosan van összekötve. Ebbe a keretbe a közbeeső talpnak a cipőfenék felé pl. bőrből lévő tömítőle­mezzel takart hárántlécei lazán vannak beillesztve, úgy hogy azok adotí esetben! ugyancsak könnyen kicserélhetők. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképeni alakja van föltün­tetve, még pedig az 1. ábrán az ezen talppal ellátott cipő oldalnézetben, részben metszve, a 2. ábra az 1. ábra (a—b) vonala sze­rinti keresztmetszet és a 3. ábra a talp fölülnézete. Az ábrázolt kiviteli alaknál a talp köz­vetlenül egymásmellé csatlakozó (1) fa­lécekből áll, melyek derékszögű kereszt­metszetűek. Ezen talpat közbeeső talp* hordja, amely ugyancsak egymásmellé csatlakozó (2) falécekből van összeállítva, melyeket a közbeeső talp keretéül szol­gáló (3) bőrkeret tart össze. A bőrkeret egyúttal a közbeeső talpnak a (4) cipő­'fölsőrészen való megerősítésére szolgál, melynek alsó (5) széle a keret fölső pere­mével magábanvéve ismert módon van összekötve. A varratnak, illetve a fölső­résznek a (3) keretbe lazán behelyezett (2) harántlécek élei által való megsértése elhárítása céljából a közbeeső talp, a talp szabásának megfelelő alakú Iemezpapir­ral, bőrrel, vízálló szövettel vagy hason­lóval van átfödve, amely egyúttal a közbe­eső talpnak a cipőfenéken jó fölfekvésb biztosít. Az ábrázolt esetben a közbeeső talp az azon fekvő (6) lemezpapircsíkkal és erre fektetett (7) bőrcsíkkal van át­födve. A közbeeső talp átfödése a cipő­fenék (9) töltésének fölfekvésül .szolgál, amely egyidejűleg a tetőnek a cípőfenék-i kel való kapcsolatát létesíti. A közbeeső talp (2) harántlécei épp oly szélesek, mint az (1) talplécek, melyek

Next

/
Thumbnails
Contents