72288. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nyomólevegővel vagy gőzzel finoman elosztott folyékony szurokkal vagy más bitumenes kötőanyaggal való briquettezésre

Megrlelent 1»18. éri julina hó 10-éa. MAGY. SZABADALMI SIR. HIVATAL H/a. OSZTÁLY • „ Eljárás bereudesée nyomó lsvegővel vagy gőwwl finoman elosztott folyékony siurokkal v*gy más bituinonss kötőimyagoklwil való briketteiésre. glawe vilmos üzemvezető 2jaborzében. A bejelentés napja 1917 juliua hó 10-ike. Folyékony szurokkal vagy más bitume­nes kőtő anyagokkal történő briquettezés­nél jó keverést csaik akkör lehet elérni, ha a briquiettezeaMiő szén és. a kötő anyag igen finom elosztásban hozatnak (issze, a miért is a bitumenes kötő anyagot már eddig is gőzzel vagy nyomó levegővel való finom elosztásban 111. porlasztásban adagolták a saéitfiez, eljárással azonban nem lehetett a kótőonya^otoak gazdaságos fogyasztása íoeltett igázás, homogén keverést elérni, mert a briquetteaendő saém nem oly finom eloaatásiban ^leéteíett alá a MUuwenköd hatásának^ hogy a kivánt fraroogeftMsu keverék k^etfeeaibetett votoa. Még ha a briquettezendő anya^j poo?a|aikbai n bozat­tatott és annak elosztáBána stzóró sziták ate^maztetóftk is, a saéiírésaek laza, de mégis kjbftbib-eftgyQbb darabokba álltak t&sze, melyek csaik fölüietükön jutottak érintkezésbe a bitUE&enfeöddel. A jelen találmány* képeáő eJJárSsaz is­mert el járásuk hátoráivyait aziáltal kerüli el; hogy a szenet is elporiasa^juk nyomó­l«T«gő vagy túlhevített gőií'segélyé'vel és bagy a ammt«a»» ateflitót öszh sze az ugyaacsMi azonos médtm fkttynmi elosztott kötőan.yaig8J, A melléifcelt rajzoknak 1. és 2. ábrájában a találmányt képező eljárás foganatosítására szolgáló berende­zés példaképpen két fog^natosítási alak­ban vázlatos hosszmetszetben van föltün­tetve. Á berendezésnek első foganatosítás! alakjánál' (1. ábra) a valamely kazánb&ii lehetőleg állandó nyomás alatt tasrtott fo­lyékony bitümen a törcséralatkú (a) ve­zetéken át ad'agoltatik á keverő készü­lékbe, míg a (p) tölcsérben levő briquette­zendő anyag a garattal ellátót (b) veae­téken át jut be a jteverő készü­lékbe. A két (•&) és (b) vezetéknek ki­áramlási nyílása az (e) fúvóeső siött ftek­saik, melyen 'nyomóJevegő vagy túlhevít tett gőz fúva/tik, & Az (e) fúvócső, vala­mint az (a b) vezetéfcaknek kiáramlói nyílásai a két végén nyitott, egyik vei­vel a (d) keve-rési tartályba tork<jló (e) csőben waawatak etreratezve. A nyomól®*e­g&nefc vagy gőznek éwmm áttol létesHwfct vákuvwö k&vetkezléböa a (o): csövön árt le­vegő szivatók a keveFŐfcíéssöiMÉtbie. Ifrvfel a* (a) vezetéknek k&weedA* »3rilás» a feksaik., a aytmió lavegő.vagír gjiwmk ár&xm. legelőször is a folyékony saurkot

Next

/
Thumbnails
Contents