72287. lajstromszámú szabadalom • Berendezés karimás csövek és hasonlók összekötésére

Megjelent 1918. évi Julira hó 10-éti. magy. kir SZABADALMI Jg g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72287. szám, V/e/i. OSZTÁLY. Berendezés karimás csövek és hasonlók összekötésére. gogl antal lakatosmester baranya-komlón. A. bejelentés napjá 191? jnircius 31-ike. Karimáscsövék összeköttetése, eddig kö­tőcsavarok útján történt, melyek a kari­mák szemközt levő furataiba helyeztettek. Áz összekötés ezen módjának azonban több hátránya van. Hogy a két cső kö­zötti tömítés minden oldalon tökéletesen zárjon, szükséges, hogy valamennyi csa­var úgyanúgy legyen meghúzva. Ez a föl- , tétel annál nehezebben teljesíthető, men­nél nagyobb a kötőcsavarok száma- Ez a szám pedig a csővezetékben föllépő nyo­mással arányosan növekszik s így a tömí­tés egyenletessége annál bizonytalanabb, mennél nlagyobb a nyomás. AzonföLül ilyen sok csavarnak a beillesztése és meg1 húzása kényelmetlen és időtrabló, elte­kintve attól, hogy a csaivarnyék gyakran nehezen hozzáférhetők, illetőleg a csavar- : kulcs számára nincs elegendő hely. A fölsorolt hátrányokat jelen találmány szerinti kötőberendezés teljesen megszün­teti, még pedig nagyon egysszerü módon: egy csuklóson összeszerelt szorító- pofa sorozat segélyével, mely az egymással ösz­sízekötendő csövek karimái köré helyez­hető és a rézsútosan megmunkált széiü. karimákat ékfölületékkel oly módon fogja körül, hogy a szorítópofa sorozat meg­hftzás&kör a két karima ékhatás követ­keztében egymáshoz szorul. A berende­zésnek az a része, amely á szorítópofa sorozat meghúzására szolgál, a karimák­nak arra a részére helyezhető, ahol a leg­könnyebben és legkényelmesebben hoz­záférhető. A karimás csöveknek ezen módszer szerinti összeerősítése fölösle­gessé teszi a karimáknak a csavarok föl-Vételére szolgáló furatokkal való ellátá­sát is. Mellékelt rajz a találmány egy példa­képem kiviteli allakját tünteti föl és pe­dig: 1. ábra nézet a cső tengely irányából te­kintve. 2. ábra metszett két, jelen talábnlány szeriinti ^ötőberendezéssel összeerősített csövön keresztül. A saorítópofa sorozat csuklós lemez láncok módjára (a) csaipszögekkel össze­kötött (b) izekből van összeállítva, A két végső iz egy-egy derékszögben álló (c) és (d) toldalékkal van ellátva Az egyik* (c) toldalékban egy (e) cöavar van csuk­lóisan ágytazvia, a másik (d) toldalékon pedig egy (f) furat, esetleg bemetszés vau melyen a szorítópofa sorozat összehúzá­saira szolgáló (e) csatvarorsó áttolható. Minden egyes (b) iz két, csúklószsemek-

Next

/
Thumbnails
Contents