72286. lajstromszámú szabadalom • Berendezés keretes fűrészeknél a fűrészlap áthajlásának szabályozására

, Megjelent 1018. évijullaa hó 6mén. MAQY. ^ Kid SZABADALMI JBR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72286. szánj . VHI/c. OSZTÁLY / v . v ' Berendezés keretes fűrészeknél a fűrészlap áthajlásának szabályozására, GONTHER KÁROLY FÖMÉRNÖK BRÜNNBEN Éí> MEYR GYÖRGY MÉRNÖK BRÜNN/M KÖNIGSFELDBEN. A bojelantés napja 1917 mároiua hó 30-ika Az eddig ismeretes keretfürészeknél a fűrészlapnak állandóan m'egmaradó át­hajlása (Ueberhang) folytán csak egy. meghatározott előremozgó sebesség mel­lett éretik el előnyös vágóhatás. Mihelyt az előremozgó sebesség változik, akikor a fűrészlapok hatása nem érvényesül az egész út mentén, miáltal a keretfürész tel­jesítő képessége hátrányosan befolyásol­tatok. A találmány tárgyával" ezen hátrány azáltal kiküszöböltetik, hogy a munkada­rabnak mindenkori előremozgó sebessé­géhez képest a fűrészlap áthajlásia megfe­lelően szabályozfcatik. A rajzon a találmány tárgyának egy példaképem foganatosítási alakja van föl­tíintetve. Az (a) fűrészráma, melyben a (b) fű­részlapok függőleges irányban vannak be­fogva, egy helytálló alsó (c) vezetékben és egy fölső beállítható (d). vezetékben föl és alá mozgatható. x ütóbtti egy zárt rámából áll, melynek oldallécei ferde és párhuzamos külső szé­lekkel vannak ellátva, melyeknél fogva ferde irányú pályán (helytálló (e) lécek­ben) van Vezetve. A (d) rámának fűggSIe­ges irányban való megfelelő beállításával a, fűrészlap áthajlásának megkívánt Vál­toztatása beállításával a fűrészlap áthaj­lásának megkívánt változtatása éretik el, illetve a fűrészlap áthajlása a munkada­rab mindenkor előmozgó sebességéhez képest a helyes viszonylatba hoZatik. Hogy a fürészlap áthajlásának nagysága a munkadarab előremozgó sebesséigéhez képest a helyes viszonyban maradjon a beállítható vezeték a munkadarab előre­mozgató. szabályozóberendezésével kóny­szermozgásúam van összekötve. A rajzon látható foganatosítási alaik szerint e célbót a (g) kézi kerékkel működtethető (f) sza­bályozó tengely • egyrészt a munkadarab előremozgása sebességét szabályozó isme­retes szerkezetével, másrészt pedig egy víz­szintes (i) tengely körül forgó (h) emel­tyűvel van összekötve, melynek (k) csuk­lója a fölső (d) vezetékkel kapcsolódik. Természetes, hogy a (d) vezeték helyt­állóan és a (c) vezeték beállíthatóan ké­pezhető ki, anélkül, hogy a találmány lé­nyegétől. eltérnénk. SZABADALMI IGÉNTKK. 1. Berendezés keretes fűrészeknél a fű­részlap áthajlásának szabályozására,

Next

/
Thumbnails
Contents