72285. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nátrium- és káliumformiát előállítására

Megjelent 1918. évi julina hó 5-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ffM f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72285. szám. lV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás nátrium- és káliumformiát előállítására. ELEKTROCHEMISCHE WERKE G. M. B. H. CÉG ÉS STRAUSS DÁVID ÜZEMVEZETŐ BITTERFELDBEN. A bej •l«nté» upj» 1917 április hó 30-ika. Xl»flbbtóg«. 1918 szeptember hó SO-ik*. A kálciumformLátnak glaubersóval a (HpOO) 2 Ca + Na, SO* + 2 HCOONa + CaSO egyenlet szerint lefolyó csere­bomlása nem megy quantitative végbe. Igaz ugyan, hogy a formiát teljesen az oldatban marad és a szárazra bepöirolog­tatott oldat az eredetileg jelenvolt hiángya-i sav teljes mennyiségiét — főkép nátrium­formiát alakjában -— tartalmazza, > ez utóbbi azonban káliumformiáttal, , vala­mint nátriúm- és káliumszulfáttal van ke-> verv§. Habár az ily módon tóapotti nátriumformiát hangya savtart alma niagy, sőt mindig nagyabb, mint a régebbi eljá­rással, szénoxidnak közvetlenül marónát-Tonihoz való ' kapcsolásával kiaipott ter-i mélcé, mindazonáltal ez a nátriumformiát 'az ismert eljárásokkal (lásd pl. a 111078, 144150, 161512, 204895, 240937. stb. számú német szabadalmi leírásokat) egyáltalán fen nem vagy csak igen kis, müszlajkilag '•használhatatlan termelési hányaddal ön­leszthetö oxaláttá. Ez a körülmény a fönt­említett különböző sók jelenlétének túi lajdonítható. Természetes, hogy a kál­'ciumformiáí és nátriumszulfát cserebom­lása által kapott formiátot ismételt átkris­tályosítással lehetne tisztítani. Ezen eljá-i rás gazdaságossága azonban a lehető leg­kedvezőtlenebb volna és annak a szóbani forgó olcsó termék ipari előállítására való alkalmazása az anyagban beálló vesztesé­geket nem is tekintve, már az ismételt föl­oldás és ujrakoincentrálás miatt is ki vaui zárva. A találmány tárgyát oly eljárás képezi, mely lehetővé íeszi, hogy a glaubersóval 'végzett cserebomlással kapott nátrium­'formiátot az oxalátnak ömlesztéssel való előállításához használható natriumfor­'miáttá alakithiasisuk át és egyúttal azokat a sóikat, melyeik a nátriumformiától a cse­rebomlásnál bekövetkezett egyensúlyi ál­lapot következtében tisztátalanítottáik, oly anyagokkal helyettesítsük, melyek vagy 'ügy, mint pl. a báriumformiát magát azí •első sorban előállítandó nátriumformiátoib szolgáltatják vagy pedig úgy, mint pl. a! 'kálciumoxalát oly termékeket adnak, •amelyekbe a nátriumformiát később, az oxálsav előállításánál átalakítandó. Az eljárás a következőkben egy példia kapcsán ismertetjük. 130 kg. nyers hangyasavas kálciumot körülbelül 1000 liter vízben föloldunk és 142 kg. nátriuimszulfátot adunk hozzá szi-

Next

/
Thumbnails
Contents