72281. lajstromszámú szabadalom • Szíjkapocs

Megjelent 1918. évi Jnltra hó ff-éuu MAGT. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72281. szám. XX/d. OSZTÁLY. Ssíjkapocs. KARL BLANKE G. M. B. H. CÉG BREMENBEN. A. bajaUotás napja 1917 axeptember hó 34-ike. Sl*6bbiéga 1917 mijua hó 29-ike. Az eddig használt bőrhajtószíjak he­lyett jelenleg fokozottabb mértékben al­kalmaznak pótanyagokból készült szíja­kat, azonban a pótanyagok szilárdság és szívósság tekintetében jóval mögötte ma­radnak a börnék. A fonórostokból készült szíjak, amelyeket már ezelőtt is használ­tak, újabban szántén keresettek és drágák lettek. Pótszíjakat gyakran készítenek papír­ból is, azonban kitűnt, hogy az ilyen pót­szíjaknál, főként a papirszövetből készül­teknél az eddigi kapcsoló eszközök nem használhatók. A szögecseléssel, varrással stb. történő összekapcsolásnak ugyanis az a hátránya van, hogy a kapcsolási hely fölszakad, mivel a szövet nem elég etős és az anyag nem elég ellenálló, hogy a szíjvégek ^összekötésénél szükséges erős húzást kibírja. A jelein találmány segélyével a kevésbé szilárd anyagból készült pótszíjak bizto­san és tartósan összeköthetők, mivel a (találmány szerint a szíj anyagán nem kell szegecseléssel, varrással vagy effélével áthatolni s a szíj végeit sem kell egyes pontokban megterhelni. A találmánynak előnye az, hogy a szíjvégek egész széles­ségűikben be vannak fogva és tartósan rőgzíttetnek. Továbbá előnye az, hogy a szijkapocs könnyen és gyorsan fölszerelhető. Ennek folytán üzemzavarok, amelyek a szíj új föltevéséből vagy szükségessé váló hely­változtatásából származnak, a legkisebb mértékre vannlak kottátozva. A találmány lényege abban áll, hogy a szíj saját húzása következtében mind­egyik szíjvég a rajta lévő nyomótesttel (ékkel, görgővel vagy effélével) együtt abba a hegyes szögbe húzátik be és szo­ríttatik meg ott szilárdan, amelyet a ka­pocsnak a nyoimótest vezetésére szolgáló fölülete vagy éle a szíj véghez szorosan hozzáfekvő fölületfel bezár, mimellett a szíjvégéken ily módon rögzített kiapocá­ré szek csuklósan köttetnek össze egy­mással. A találmány szerint továbbá a szíj végek megszorítását emelőszerüen működő nyo­móiíest idézi elő, amely vezetés helyett egyik végén forgathatóan van megtá­masztva és másik végével szorítópecek módjáila a szíjhoz nyomódik, mimellett tengelye a szíj végéivel tompa szöget zár be. A találmány továbbá abban áll, hogy a­kapocs, illetve annak szárai kisajtolt me­revítő bordákkal vannak ellátva és a la­pos alakú nyomótest, amelynek fölülete

Next

/
Thumbnails
Contents