72278. lajstromszámú szabadalom • Eljárás droguák kivonatainak tartóssá tételére

Megjelent 1918. évi július hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72278. szám. IV/h/a. OSZTÁLY Eljárás droguák kivonatainak tartóssá tételére. KNOLL & C° CÉG R/M LUDWIGSHAFENBEN. A bejelentés napjx 191< november hó 11-ike. Elsőbbsége 1915 december hó 13-ika. A gyógyászatiiag fontos droguákban a bató alkatrészek általában olyan külön­böző anyagokihoz Vannak kötve, .ame­lyeknek ' természetétől függ többé-kevésbé a droguákból előállított galenikus készít­mények tartóssága. A digítáliszleveleknél a sizívre hatékony glukozidok csersavvegyületekhez vannak kötve (1. Gotílieb u. Tambach Mündh. med. Wochensehr. 1911. 11. lap, 1. hasáb, 6. bekezdés). Ezek a vegyületek, amelye­ket Gottlieb ós Tambach választottak ki a levelekből és amelyeket digitannoidok­nak neveztek, híg al kai iákban rendkívül könnyen oldódnak. Ezek az oldatok kivá­lóan alkalmazhatók befecskendezési cé­lokra; azonban a levegőn tartva, úgy mint valamennyi csersavoldat, pené­szednek. Ezért azokat ampullákba beol­vasztani és sterilizálni kell, miáltal a ké­szítmény használatának költségei teteme­sen emelkednek. Már most ismeretes ugyan, hogy ha ilyen oldatokhoz glicerint adunk, az a legkisebb élőlények fejlődésére gátlólag hat, ügyszintén az is ismeretes, hogy a kámfornak rothadást gátló és konzerváló hatása van (1. Eulenburg, Real-Enzyklo­paedie der ges. Heilkunde, 1909. 7. kötet, 522 1., 5. bekezdés). Úgyszintén ismeretes kámfornak hozzáadása a tannin és gallusr sav tartóssá tételére (1. Chem. Zentral­blaitt, 1900. I. 1107. 1. alulról a 2. bekez­dés). Digitáliszleveleknek teljes kivonatai vagy tisztított kivonatai azonban sem glicerin hozzáadása, sem olyan mennyi­ségű kámfor hozzáadása által, amennyit abból oldhatósági- arányainak megfele­lően vizesHalfcalikus oldatba hozni lehet, nem tehetők beoltott jrenészgombákkal vagy máseffélékkel szemben olyan mó­don tartóssá, hogy aggály nélkül volná­nak használhatók befecskendezési cé­lokra. Mi már most azt találtuk, hogy sikerül a droguákniaik, különösen digitáliszleve­leknek vagy digitáliszkivonatoknak olda­tait tartóssá tenni, ha azokat glicerinnel és kámforral vagy kámforpótlószerekkel vagy ezen anyagoknak megfelelő oldatai­val együttesen kezeljük. Ká mfor pótlószp­rek alatt olyan szerek értendők, amelyek, mint pl. a szintétikus kámfor, képesek a természetes kámfor hatását a droguákból való oldatoknak tartóssá tétejére kifej­teni. A glicerinnel és kámforral együtte­sen kezelt ilyen oldatokban a gombáik és

Next

/
Thumbnails
Contents