72276. lajstromszámú szabadalom • Előmelegítő a petróleum-, kátrány és más efféle ipar céljaira

Megjelent l*»18. évi Julius hé 5-fe, MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 72276. szám, Xl/b. OSZTÁLY Előmelegítő a petróleum-, kátrány- és máaeffóle ipar céljaira. STEINSCHNEIDEB LEÓ IGAZGATÓHELYETTES BRÜNNBEN. A b*j«leatM napja 1017 március hó 9-ike. Bla6bbróg« 1913 augusztus ki 7-ike. A találmány tárgya lepárlási gázokat előmelegítő készülék a petróleum-, kát­rány- és másefféle ipari céljaira, mely ké­szülék deflegmáló elemekkel van ellátva, amelyek a lepárlási gázokait arra kénysze­ritik, hogy függélyes irányban fölszállja­nak vagy függélyes irányban lefelé ára­moljanak. Az ilyien, csövekből alkotott, álló deflegmáló elemek alkalmazása a elpárlási gázok deflegmálásán kívül még a lepárlásnak alávetett nyers termék víz­telenítését is lehetővé teszi. A taláimány lényege abban van, hogy a csöveket egy­mással összekötő csökamrákat vagy azo­kat körülzáró köpenyt az előmelegítendő folyadék tökéletesen körülveszi, mimel­lett a csövek csőcsoporfokat is alkothat­nak, melyeket a lepárlási gjázok célsze­rűen alulról fölfelé haladó irányban egy­másután járnak át. A mellékelt rajzokon a találmány sze­rinti előmelegítőnek néhány foganatosí­tás! példája van föltünfetve. Az 1. ábra szerinti foganatosítás! pél­dánál a födéléi ellátott függélyes henger­alakú (1) tartály a fölmelegítendő folya­dék fölvételére való. (2) az előmelegí­tendő nyersolaj Mb. folyadéktükre, (3) egy kisebb hengeralakú edény köpenye, mely a hengeraliakú (1) tartályban vaii elhelyezve. (4)-el a (3) hengeralakú edény megfelelő vastagságú fenekei, (5)-tel pe­dig a (4) fenekekbe erősített és a defleg­máló-, illetve hűtőfölületet alkotó csöveik vannak jelölve. Á (6) lepárló kazánból falszálló desztiliátumok a (7) csövön át a hengeralakú (3) edénybe jutnak, a csö­veket körülöblítik és fölfelé szállva a (8) csövön át a hengeralakú (3) edényt el­hagyják, " kígyöcsöves hűtőbe áramlanak és innen kondemzálásuk megtörténtével a gyüjtöházba jutnak. A lepárlási gázok­nak a hengeralakú (3) edényben végbe­menő fölfelé áramlása folytán azoknak fajsúly szerinti rétegeződése következik be, melyet. elősegít még az a körülmény, hogy á lepárlási gázoknak a nyersolaj, kátrány vagy másefféle anyag különböző­hőmérsékletű rétegei mentén kell átha­ladniok. A fölmelegítendő folyadék az (5) csö­vek belsejében és a hengeralakú (3) edény körül, valamint a (4) fenekek men­tén foglal helyet. A hengeralakú • (3) edényben az (5) csövek falain kondenzá­lódott folyadék. a lepárlási gázokikai szembe áramlik ^ a (4) fenéken gyül össze, ahonnan azt (9) csőtoldat útján el­/

Next

/
Thumbnails
Contents