72274. lajstromszámú szabadalom • Nyomólégmotor

Megjelent 1918. éri julius hó 5-eu. IÍAGY KIR. SZABADALMI FI M HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72274. szaru V CL 3 OSZTÁLY Nyomólégmótor. ÓNYSZK1EWICZ JOSEF HIVATALNOK KRAKAUBAN. A bejelentés napja 1917 március hó 21-ike Elsőbbsége 1915 március hó 37-ike. A találmány nyomólégmótorra vonat­kozik, melynél egyszeres működésű du­gattús motorok alkalmaztatnak. Ezen mo­toroknál a dugattyú egy a henger nyílását elzáró, utánaengedő, membrán közbeik­tatása mellett, megfelelő játékkal illesz­kedik a hengerbe és a dugattyú mozgása kilincsmű segélyével vitetik át a hajtóko­rongra. A találmány lényege. az, hogy egy to­kon több ilyen mótor úgy van elrendezve, hogy dugattyúik tang^iciálisan hatnak a tokban forgathatóan ágyazott, kilincske­rék gyanánt kiképezett hajtókerékre, még pedig a dugaítyürúd szabad végén elren­dezett, rúgó hatása alatt a hajtókerék fo­gazásával, állandóan kapcsolódó kilin­csek útján. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának példaképpeni foganatosítási alak­ja vázlatos keresztmetszetben van szem­léltetve. A mótortok az (1) hosszrúdak útján egymással összekötött két (2) oldalfalból áll, melyekben a mótor hajtó kerekét al­kotó (3) kilincskerék forgathathóan van ágyazva. A (4) motorok célszerűen hosz­szúkásak és a (2) tokfalak között, ezen falak kerületén megfelelően vannak rög­' zítve, mimellett oly helyzetet foglalnak el, hogy (5) dugattyúik íangenitiállsan hatnak a (3) kilincskerékre. A (4) motorok ismert kiképzésűek. A (6) hengerbe az (5) dugattyú egy a hen­gernyílást lefödő, utánaengedö anyagból való (7) membrán közbeiktatása mellett lazán illeszkedik úgy, hogy a hengerbe a (8) hozzávezető cső utján bevezetett nyo­mólevegő hatása alatt kifelé szoríttatik, visszafelé való mozgását a henger hüvely­• alakú (9) toldatában elrendezett (ÍO) nyo­móirúgó létesíti, mimellett a hengerek ter­mészetesen az atmoszférával közleked­nek. A dugattyúk rövid (11) dugatíyúrúdjai­nak szabad végeihez egy-egy (12) kilincs kapcsolódik csuklósan, mely kilincseket a (13) osavarrúgóik állandó kapcsolatban tartanak a (3) hajtó kprék fogazásával., Nyomó levegőnek á hengerekbe való bebocsátásánál a kifelé mozgó (6) du­gattyúk (12) kilincseik segélyével a (3) kilincskereket forgásba hozzák, mig 'a dugattyúk visszafelé való mozgásánál a (12) kilincsek a (3), kilincskerék fogazása fölött elcsúsznak. A (3) kilincs-, illetve hajtókerék forgáisia megfelelő előtét segélyével a mozgatandó gépre stb. átvihető.

Next

/
Thumbnails
Contents