72272. lajstromszámú szabadalom • Aprító és keverőkészülék forgó késtartóval

Metaelent 1»18. évi julias bó 5-en. HAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72272. szám. X/h. OSZTÁLY. Aprító- és keverőkészülék forgó késtartóval. DR LÜTJENS JAKAB BÖLCSÉSZ ÉS DR LUDEWIG VILMOS MÉRNÖK HANNOVERBEN. A btijaleatée napja 1017 avgusztus hó Ö-ike. Elaóbbaégs 1917 iebraár hó 13-ika. A szuperíoszfátiparban alkalmazott bántógépeknél szokásban van a gépeket egy kétrészű alsó raktártér (szilos) közepe fölött fölállítani és fölváltva egy napon az egyik és a második napon a másik ol­dalra dolgozni. Míg az egyik oldal megte­lik a másik oldalt kiürítik. Ha bizonyos körülipények miatt pl. az aprítandó anyag mechanikai hozzávezetése miatt egy meg­határozott adagoló helyhez vagyunk köt-* ve, akkor ezt a hántógép fölött oly maga­san kell elrendezni, hogy onnian mindkét bevezetőkészülék (garat) felé, melyek a hajitási irányt határozzák meg, kellő sza­badesés álljon rendelkezésre. Az ily nagy esési magasság azonban káros lehet, mert azzal a veszéllyel járhat, hogy egyes ré­szek vágatlanúl mennek keresztül. Ha azt is figyelembe akarjuk venni, hogy pl. frissen föltárt szuperfoszfát aprí­tandó, akkor a kilépő káros gázokat el kell távolítani, mely célra viszont lehető­leg csekély és egységes bevezetőkészülék előnyös. Ezen oknál fogva nem ajánlatos a hántógépeket két külön adagojókészü­lékkel (garattal), hanem csak eggyel £61-szlerelni, ehelyett azonban késeket két­élüen kiképezni, hogy ugyanazon garatról tetszésszerint az*egyi)k vagy a másik irány­^ ban dolgozhassunk. A kétélű késeknek az aprítógép késtar­tóján való alkalmazása azonban két vagy több adagoló készülékkel fölszerelt gépek­nél is különös előnyöket nyújt. Ily géppel ugyanis az anyagot nemcsak a garatok elrendezése szerint a vágásnál különböző irányokba lehet dobni,- hanem különböző garatokból bevezetett anyagok keverékét is állíthatjuk elő, amennyiben az egyik ga­raton bevezetett anyag vágására a késtar­tót az egyik irányban és a másik garaton bevezetett anyag vágására a másik irány­ban hajtjuk illetve almennyiben mindkét vtagy több garat egyidejű töltögetése mel­lett a késtartót fölváltva az egyik és a má­sik irányban forgatjuk. Két garatnak a késtartóval szemben való kellő elrende­zése mellett az egyik gartatból jövő és vá­gott anyag, a késtartóníak az egyik irány­ban való körülforduláftánál ugyanazon, helyre vezettetik, mint a másik garatból jövő és vágott anyag a késtartónak az ellenkező irányban való forgásánál. Á kétélű kések elrendezése által elérni szándékolt előnyök függetlenek azon anyag természetétől, melynek megmunkálására

Next

/
Thumbnails
Contents