72269. lajstromszámú szabadalom • Acetyléngázfejlesztő

Megjelent 1918. évi jullu* hó 5-én. JiAGY. g&v KÍR SZABADALMI GM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS - 72209. szíxxií. « . . - Il'e. OSZTÁLY AcetyléngázfeflMztő. BIAL VJLMOS KERESKEDŐ BERLINBEN. / A bejelenté* napja 1917 jnlios hó 31-ike. A találmány tárgya oly acetyléngázfej­lesztö, amelynél a víznek a gázharangtól körülvett karfa idtartányfaoz való vezetése önműködően szabályozva vain, minek kö­vetkeztében a fejlesztő egyszerű kivitel és kezelés mellett a vízmennyiségnek taka­rékosa'M) karbidfogyasztással ]áró s a gázfogyasztás szerint változó, finomabb szabályozását teszi lehetővé. A találmány szerint a víz bevezetése nem egyenlő hosszú szárakkal bíró köz­lekedő cső segélyével történik, amelynek hosszabbik szára a víztartányból lefolyó víz számára lehetőleg lapos fölfogó csé­sze gyanánt kiképezett harangfödél fe­néiknyílásához van kapcsolva, rövidebb szára pedig a harang belsejében, magá­ban véve isimert. módon, több egymás fö­lött fekvő kibocsátó nyílással van ellátva. A gázharang fölött elrendezett víztartány kifolyócsöve, amely a fölfogó csészébe a vizet bevezeti, ezen csésze vagy egy abból kinyúló toldat mozgási pályájában foglal helyet. A találmánynak néhány kiviteli alakját a mellékelt rajzon tüntetjük föl, ame­lyen az 1. ábra a fejlesztő függélyes metszetét, a s 2. ábra az A—A vonal szerint v«tt víz- 1 szintes metszetét, a 3. és 4. ábra az U-alakú közlekedő cső rövidebb szárának nagyobb léptékű hom­lok- és oldalnézetét, az 5. és 6. ábra a közlekedő csöveknek további kiviteleit, mutatja. A külső "(1) hengeres edényben az ugyancsak hengeres, helytálló (2) betét nyugszik, amely a karbidkészlet fölvéte­lére szolgál és az átly.ukgatott falu (3) központi csövet tartakwazza. A (3) csö­vön elrendezett (4) fenéklemez, amelyen a nedvszívó anyagból álló (5) lap fekszik, a (6) karbid szamára alátét gyanánt szol­gál. A karbid fölszínére az átlyukgatotí' (7) lemez nehezedik. Az (1) edény és a (2) betét közötti gyű­rűs tér Vízzel van töltve és a (8) gázha­rangot foglalja magában, amely magas­sági irányban tetszőlegesen van vezetve, így pl. az (1) edényre (9) vezetőrudía'k le­hetnek szerelve, amelyek közül az 1. ábra csak, egyet mutat, míg a (8) harang (10) vezetőfüleket hord, amelyek a (9) ruda­kon csúsznak és a gázharang fölső és alsó helyzetében a rudak (11', 11") ütközőivel találkoznak.

Next

/
Thumbnails
Contents