72268. lajstromszámú szabadalom • Födött állásból való lövést lehetővé tevő tükrös irányzóberendezés lőfegyverek számára

a«ng«ieut itfl8. évi jalins üo 5-en. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72268. szám. XIX/o. OSZTÁLY. födött állásból való lövést lehetővé tevő tükrös irányzó berendezés lőfegyverek számára. WALTHER JOHANNA KISASSZONY ZÜRICHBEN. k bsjeUatM n»pj* 1918 mirciaa hó 2,-ika. Shtóbbaég* 1915 m&rcip* hó 20-ikat. Ismeretesek már oly, irányzó berende­zéseik, melyeknél a hátrafelé meghosszab­bított irányvonalban csukló segélyével fölcsappantható tükör van elrendezve. Ezeknél a tükör azonban kizárólag födet­len állásból hátrafelé való lövésre van berendezve, amennyiben a tükör csak egyetlen helyzetben rögzíthető, ahol is ,a célzó szemnek mindig ugyanolyan ma­gasságiban kell lennie, mint a fegyvernek. Hogy tükrös célzó berendezések segélyé­vel, lőrés nélkül is, födve lehessen lőni, eddigelé két vagy több tükröt kellett al­kalmazni. A jelen találmány tárgya már most le­hetővé teszi a födött lövést. egyetlen tü­körrel, még pedig úgy az ellenség felé fordított arccal, mint háttal az ellenség felé fordítva. Ezt azáltal érjük el, hogy a tükör minden helyzetében rögzíthető csuklón van elrendezve, mely egy ezen csukló tengelyére merőleges csap körül foroghat. Az irányzósugár az első eset­ben tompa, a másik esetben hegyes szög alatt veretik, vissza. A mellékelt rajz a találmány tárgyának .példalképpeni foganatosítási alakját szem­lélteti. Az 1. ábra a berendezés elölnézete részben metszetben. A 2—3. ábrák az irányzó berendezést kisebb léptéikben szemléltetik, fegyverre szerelve oldal- és fölülnézetben: A föltünitetett tükrös irányzó berende­zés a fegyver tusájához simuló acélszalag­ból való (1) szorító kapocsból áll, mely fölül kétrészü (2) félcsuklópánítiba megy "át. Ebbe a csuklópántba kapcsolódva és a (3) csuklióosap körül forgathatóan van megerősítve a (4) hengeres csáp, melyre az (5) tüköir rajta megerősített, (6) hossz­hásíték folytán rugalmasan kiképezett, üreges (7) szár segélyével rátolható. A (7) szár azonkívül ^közelítőleg hosszának közepén a kezelés egyszerűsítésére szol­gáló karimás (8) jiyúlvánnyal bír. A (4) csapra merőleges, a csulkló tengelyét al­kotó (3) csavarorsó segélyével a tükör minden tetszőleges • helyzetében rögzít­hető. A karimás (8) nyúlvány megfogásával történő forgatással az (5) tükör, mely a fegyvernek hátrafelé meghosszabbított irányvonalában fekszik, akként állítható be, hogy az irányvonal a fegyver alatt

Next

/
Thumbnails
Contents