72266. lajstromszámú szabadalom • Osztályozódob burgonyagumók és hasonló mezőgazdasági termények számára

Megjelent 1918. évi julius hó 5-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI H B HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72*266. szám. X/a. OSZTÁLY. Osztályozó dob burgonyagumók és hasonló- mezőgazdasági termények számira. POLLEBT GUSZTÁV GYÁRTULAJDONOS SCHNEIDEMÜHLBEN. A bejelentés napja (916 október hó 19-ike. Elsőbbéig* 1915 november hó 5-ik*. B u rgo nyagu ni óknak és hasonló mező­gazdasági terményeknek osztályozására akkor, almikor nagyobb teljesítményt akarunk elérni, mint amilyent az ismert sík rostáik eredményeznek, dobokat hasz­nálunk, melyek több kamrával és az egyik kamrából a másikba vezető csúsz­tatókkal vannak ellátva; ezen dobok a mellékelt rajznak 5. ábrájában föltünte­tett berendezéssel bírnák, ahol is esetleg több kiömlési nyílást alkalmazhatunk. A jelen találmány szerint mar most az ismert csúsztatok meg vannak osztva és ezen megosztott osúsztiatók között, rende­sen pléhből készült vezető lemezek Van­nak elrendezve, mely elrendezés követ­keztében a burgonyagumók, ha ezeket a dob kerületén több áramban bocsátjuk a dobba, akként vezettetnek, hogy minden egyes burgonya, mely nem esik át a ros­tán, a dobnak kerületén egyszer végig­gördül. A mellékélt rajzban a találmányt ké­pező dobnak két foganatosítás! alakja van példaképen föltüntetve. Az 1. ábra a dobnak függélyes hosszmet­szete. A 2. ábra homloknézete. A 3. ábra fölülnézete. . A 4. ábra metszet a 6. ábrának (r—s) vo­nala szerint. Az 5. ábra a csúsztatóknak ismert elrende­zését tünteti föl. A 6. ós 7. ábrák -a csúsztatok elrendezésé­nek két foqanatosítási alakját láttatják síkba fejtetten. (a) a töltődeszka (1. ábra),{ (b) az élő­lkamra, (c) a második és (d) a harmadik kamra. Az (e, f, g, h) harántfaliak nem nyúlnak le a tengelyig, hanem gyűrűk által képeztetnek, melyek a rajzban vas­tagabb vonaliakkal vannak föltüntetve. Ezen gyűrűk az (i) küllőkkel és a (k) ko­szorúkkal kerekeket képeznek, melyek­nek koszorúira erősíttetnek a rosták. Az (1, m, n) csúsztatok az 5. ábrában föltün­tetett csúsztatóknak felelnek meg. A csúsztat ók egyenes lemezek, melyek a dob köpenyére, tehát a rostákra derék­szög alatt államaik, a tengelyhez azonban oly szög alatt hajlanak, hogy a burgonya­gumók, melyeket a dob először is meg­emel, a dobnak további forgásánál önmű­ködően csúsznak az egyik kamrából a másikba. A burgonyaguimók a dobot az (o) nyíláson hagyják el (2. ábra). A síkba fejtett dobot föltüntiető 6. és 7. ábrákban a kerékkoszoruk vastag, a

Next

/
Thumbnails
Contents