72265. lajstromszámú szabadalom • Csőtisztító készülék

Megjelent 11*18. évi julius hó 5-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 72265. szám. XVI/d. OSZTÁLY. CsStivztltó készülék. GR1LLMAYER GYÖRGY CS. KIR. HADNAGY ÉGERBEN (CSEHORSZ.). A bejelenté* napja 1917 lebruir hó 21-ike. Jelen találmány tárgya veröíestekkel fölszerelt csőtisztító készülék, mely verö­testek kalapács hatása alatt rézsútos ~verő­fölületekről a csőfalra merőlegesen üté­seket mérnek. Az ezen rendszerű ismere­tes csőtisztító készülékeket kézzel vagy a csővön kivül elrendezett külön huzószer­kezetek segélyével minden esetben egy­egy darabbal előre kell tolni. Ha ezen elő­retolás kézzel történik, úgy egyenlőtlenné válik, úgy hogy a cső egyes részei nem tisztittatnak; ha pedig az előretolast külön szerkezetek segélyével végezzük," ezek meglehetősen bonyodalmasak, minthogy az előretolás mérvének betartására szabá­lyozó készülékkel kell fölszerelve lenniök. Ezeket a hátrányokat a találmány tárgyá­val elkerüljük, amennyiben az előretolás a csőtisztifö belsejében önműködően megy végbe és pedig azáltal, hogy a verő­testeket befogadó tök elé tengelyirányban eltolható, utánengedően ágyazott tuskó van iktatva, mely tömegének tehetetlen­ségénél fogva az ütés pillanatában az ütő­haíással szemben tengelyirányban ellen­állást fejt ki és a verőtesteknek csakis su­gárirányú folütődését engedi meg és az ütőerőnek tengelyirányban ható részét főifogja és a vele közölt eleven erő foly­tán — mint azt alább leírjuk — az egész készülék előrehajlását idézi elő. Az előretolás nagysága beállítható. A sűrített levegő beömlése abban a pillanat­ban szűnik meg, amikor a verőtestek a csövet elhagyják, és pedig ugyancsak ön­működően. A verőtestek tengelye a kala­pács tengelyéhez képest szögben beállít­ható, miáltal a készülék csőkanyarúlatok­ban is tovább mehet. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező, sűrített levegő segélyével működte­tett csőtisztító készülék példakép vett ki­viteli alakjában van föltüntetve, neveze­tesen az 1. ábra a csőtisztító készülék függőleges hosszmetszete, a 2—7. ábrák pedig részletrajzok. A csőalakú (1) tokban elrendezett (23) kost vagy dugattyút sűrített levegő működ­teti és a tok-fenéken átjáró (15) orsó (24) fejére gyakorol hatást. A sűrített levegő beáramlását a tokra csavarolt (3) vezérlőfej segélyével sza­bályozhatjuk, melynek felcsavarolt (8) toldalékára a (13) légtömlő Van erősítve. A (3) fej a (4) csatornás résszel vasi el­látva, melyben a (10) és (11a) csatornák vannak kiképezve, melyek közül utóbbi a

Next

/
Thumbnails
Contents