72264. lajstromszámú szabadalom • Palacktöltő készülék

Hegjelent 1918. évi július hó 5-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jfijg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72264. szám. • XVIII/d. OSZTÁLY. Palacktöltő készülék. FŰRÉSZ FERENC DIÓSGYÓR-VASGYÁRI TISZTVISELÓGYAKORNOK MISKOLCZON. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 4-ike. Jelen találmány tárgya palacktöltő ké­szülék, melynek segélyével tetszőleges számú palack egyszerre és gyorsan meg­tölthető. A iöltőkészülék egy a leeresztendő fo­lyadékkal telt hordóval bevert csap utján összekötött és közös működtető rúd utján nyitható, •illetőleg zárható csapokkal föl­szerelt elágazásokkal biró elosztó henger­ből vagy tartályból áll, melynek elágazó csőcsonlkjaihoz gumicsövek esetleges köz­beiktatásává a töltendő palackok csatla­koznak. A közös működtető rúd elforga­tása által valamennyi csap egyszerre nyit­ható és ezáltal egy időben több palack megtöltheiő. A hordóba bevert csap hollaender se­gélyével vön a töltőkészülék elosztó tar­tályával összekötve. A iöltőkészülék úgy van berendezve, hogy a közös működtető rúd leszerelhető, úgy hogy a csapok külön-külön haszná­latira szolgálhatnak, ami némely esetben kivánatosabb. • * A találmány tárgyát képező töltőkészű­lék a csatolt rajzon példakép vett fogana­tosítási alakjában van föltüntetve, neve­zetesen az 1. ábra a készülék elölnézete, a 2. ábra ugyanannak keresztmetszete az 1. ábra A—B vonala szerint./ A tulajdonképeni töitőkészülek az (a) hordóba beverendő csapvéggel ellátott (b) csaptest ellenkező (c) végére ráosavarolt, a rajzon föl nem tüntetett hollaender se­gélyével van a leeresztő csappal össze­kötve. Ez a leeresztő csap a csaptest két olda­lán kiálló (d) peekekbe kapaszkodó, sza­bályozható nyílású kulcs segélyével igazít­ható. A töltőkészülék áll a hengeralakú (e) tartályból vagy csőből, melynek alsó ol­dalából egymástól megfellelő távolságra több (f) csőcsorik ágazik el. A csőcsonkok végeire (g) töltőcsapok vannak szerelve, melyeknek nyitó, illetőleg záró (h) csap­orsói ferdén elálló (i) összekötő károk utján a (j) fogantyúval fölszerelt közös (k) működtető rúddal vannak összekötve. A (g) csapok végeire (1) gumicsövek vannak húzva, melyek viszont a töltendő palaokokhoz csatlakoznak. Az (i) összekötő karok oldhatóan van­nak a (k) működtető rúddal összekötve, úgy hogy a (k) rúd leiszerelése után az

Next

/
Thumbnails
Contents