72262. lajstromszámú szabadalom • Periskopelrendezés közúti vasútak számára

Megjelent 1918. évi július hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72262. szám. V/g/l. OSZTÁLY. Periskopelrendeiéá köiúti vasutak ssámára. DR FRIED SAMU FOGORVOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja -1917 március hó 19-ike. A jelen találmány tárgya berendezés közúti vasúti kocsikon, melynek célja az, hogy a kocsivezető helyéről megláthassa vájjon az utasok fölszálltak-e már a ko­csira, ugy hogy nem kell a kalauz lecsen­getésére várnia, hanem maga győződhe­tik meg arról, hogy a kocsi elindítható. Ezáltal a kalauz csakis a jegyek osztoga­tását végezheti, úgy hogy egyrészt a le- és fölszállásnál keletkező balesetek teljesen kiküszöböiltetnek, másrészt a kalauz job­ban láthatja el a jegy osztást mint eddig, ami határozott jövedelemtöbbletet jelent a közlekedési vállalat részére. A föntjelzett célt a találmány értelmé­ben azáltal érjük el, hogy a kocsi megfe­lelő helyein oly periskopot rendezünk el, melyben a kocsivezető, anélkül hogy he­lyétől el kellene távoznia, a fölszálló oldal lépcsőit és pedig úgy á saját kocsiján, mint esetleg a pótkocsin is megláthatja. A csatolt rajzon ez a periskopelrende­zés és példaképem kiviteli alakjában váz­latosan van föltüntetve. Az 1. ábra két egymáshoz kapcsolt kocsi nézete és a 2. ábra a kocsivezető fülkéjének, vala­mint a periiskopnak vízszintem metszete nagyobb léptéikben. A találmány értelmében a kocsivezető fülkéjének külső oldalán oly helyen, ahol az semmi tekintetben nem okbz zavart, de lehetőleg magasan, egy (a) periskop van elrendezve, melynek benéző nyílása célszerűen a kocsi homlokoldalán levő ab­lakok egyik pl. a kocsivezetőftől balra levő ablak előtt van elrendezve, míg a fölvevő nyílása a kocsi fölszálló oldalára (a bal oldalon) van elhelyezve. •. A rajzon föltüntetett kiviteli példánál a periskop két (b, c) tükörrel van ellátva, melyek a kocsi bal oldaláról jövő (d, e, f) fénysugarakat a kocsivezető állásához vetítik. * Az 1. ábrából láthatjuk, hogy a peri­skop magas elrendezése folytán a fő- és pótkocsi lépcsőiről joVő fénysugarak nem esnek össze, úgy hogy a kocsivezető igen jól tudja megkülönböztetni a két kocsi lépcsőin fölszálló egyéneket. Természetes, hogy a találmány nincs a rajzon föltűnhetett és fentebb leírt peri­skopszerkezethez kötve; a periskop tükrei szükség esetén másként is rendezhetők el, esetleg tükrös periskop helyett prizmás periskopot is alkalmazhatunk.

Next

/
Thumbnails
Contents