72260. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses maximál-időkapcsoló

Megjelent 1918. évi julius hó 5-én. HAGY. SZABADALMI HIVATAL •' SZABADALMI LEÍRÁS 72260. szám. Vll/g. OSZTÁLY Elektromágneses maximál időkikapcsoló. VAN WIJK PÉTER'GERR1T GYÁROS GELDERMALSENBEN (HOLLANDIA). \ bejelentés napja 1918 október hó 6-ika. Elsőbbsége 19L6 junius hó 15-ike. Jelen találmány tárgya önműködő maximálidökikapcsoló. Á találmány célja oly kikapcsolót létesíteni, melynél a kés­leltetés,t mellyel a kapcsoló működik, egyszerű módon szabályozható és azon mágnes, mely a késleltetett kikapcsolást létrehozza, csakis akkor kap áramot, ha a megengedhető maximális áramerősség túl van lépve. A találmány értelmében a^ elektro­mágneses ; maximálidökikapcsoló akként van berendezve, hogy az előre meghatá­rozott áramerősség túllépésénél egy a fő­.áramkörbe kapcsolt elektromágnes egy rúgófeszültség által zárva tartott kontak­tus megszakítása által egy második elek­tromágnes (időkapcsolómágnes) rövidzá­rását megszünteti vagy egy áramkört zár, melybe ezen mágnes be van kapcsolva. Az első esetben ezen mágnes az első sor-Bán említett mágnessel sorozatosan van kapcsolva, míg a második esetben párhu­zamosan. Gerjesztésnél ezen mágnes egy magot, vagy horgonyt vonz magához, mely egy tengelyt hoz forgásba, melyre egy rúgó, vagy ellensúly ezen forgással ellenkező irányú nyomatékot fejt ki. Ezen tengely forgási sebessége és ennek következtében a mag mozgási sebessége egy gátlókészűlék ingalengési idejének változtatása á'ltal szabályozható, mely gátló készülék ezen tengelynek a mag ál­tal való forgatásánál a tengellyel egy kap­csolás segélyével van összekötve; ezen kapcsolás azonban a tengelynek az ellen­súly vagy a rúgó által okozott ellenkező irányú forgásánál nem jön működésbe. . Miután a mag vagy horgony az időkap­csoló mágnes vonzása következtében egy meghatározott utat megtett, egy rúgónyo­más alatt álló és tengelye körül forgat­ható zárófórcsát közvetlenül vagy köz­vetve kikapcsol, mely a rúgófeszültség h; -tása alatt tengelye körül olyan mozgást végez, hogy a tárcsa kerületén levő kivá­gás a kapcsoló fölszabadító elemével szembe kerül. Az ugyancsak rúgó hatása alatt álló fölszabadító elem ezáltal sza­baddá tétetik és a rúgó által oldalt nyo­matik, úgy hogy a kapcsoló nyittátik. Ha a túlterhelés nem tart oly soká, míg az időkapcsoló mágnesmagja legkülsőbb Helyzetét elérte, akkor ezen mágres újbóli röviden záratik (vagy kikapcsoltatik) és a mag rúgó- vagy súlyterhelés által eredeti helyzetébe visszavitetik. A csatolt rajzokon a találmány egy pél-

Next

/
Thumbnails
Contents